نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

کانال تلگرام ما

دام هــــــــوس

نفرین شده

تا به کی اِی دل دیوانه به دام هــــــــوسی

نَگذاری که من آسوده برآرم نفـــــــــسی

گِریَد و سوزد و اَفروزَد و نابود شود، هر که چون شمــــــع بخَندَد به شب تارکسی

بی گمان دست در آغـــــوش نگارش ببرند

هرکسی بوسه سِتاند ز لب یارکسی

 در دیاری که نیست کسی یار کسی

یارب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی


آخَـــــرِ خَـــط

نفرین شده


رِفــــــیق...

مــن خـودم خــــــتم روزگـارم

میــای پیشم مـشـکی بــپوش

»----اَمــون بِـــده--->

نفرین شده

ســـیــگــــاٰراٰم یِــــہْ بَـــــســـتِـــہ تـیغ تُـوریــہ اَمْ شِـکُونـدْ💉🚬

کِــہ باٰهَـرنَــفَــسَــمْ کُــلِ ســیـــنــَـم مـےْ سُـوخـتْ🔥💔

داغـــونَم؛

داغونم

تاوان سنگینی دادم

تا فهمیدم اونیڪہ تو

"خیابون" میزنه زیر گریہ

خیلے داغون‌تــر از اونــیہ‌ڪـہ

تـو "قبــرستون" گریــــہ میڪنــہ


بٌــــغض...

بغض


بُـــغــضْ یَــعـــنـــےْ:broken_heart::smoking:

یِـــہْ سُـــکـــوتِ مَــــرگـــبــاٰرْ کِہْ حِـــسّ مـــیــــشـــِہ تو خُــــونِـــتْ


گُرگ بودن بــــــس است...

گرگ

گـــــُــــرگ بـُودَن بـَرآےِ:wolf:

مـــــٰـــآ دیـگـَر بـَس اَسـت:hand:🏿

جــــــَـــــنگــَـل بِمـٰآنـَد بـَرآےٰ:recycle:

تـــــٰــــآزه بـِہ دُورآن رِسیـده هـٰآ:smirk:


هِه...!

نفرین شده

هِـــــــــــــــــــــhehــــــــــــــــه...

خَـــــــــــستَم...

خستم

سـَّـــر خـٰـٰـٰـٰـٰـٰاکــٔ مـَـَـَـَـَـَن✋

اُوْنے کہِ بْیشتًّر اَذیَّتَـم کرد🔪

بْیشتَّـــــْـر گــٍــٍــٍــٍــٍــریْہِ مْیکنہ💧

اُوْنے کہِ نًَخـٰـٰـٰاستـــْـ مًنـــوْ بِبینہِ👤

بٰالاخــًـًـًره مْیٰاد دیـْـْـْـْـْدَن جَّسـَّـــدًَم⚰

اُوْنے کہِ سًّلامْ نِمیْکرد، مْیٰاد بَرا خُدافٍظےْ👋

عَّجًَبــْ روْزیہِ اٌوْن روْز... فَّقًَـط مَّن نیستَّــــم❌

🚬🚬🚬

زندِگیـــٍـْــمو باختَـــــٍْـــم

نفرین شده


حاجّــــٍـْـــــے مــَــــن:bust_in_silhouette:

زندِگیـــٍـْــمو باختَـــــٍْـــم:hand:

اَمثال تورو دوختَمو بافتَــم:hocho:

دَردام زیاده وَلے باهٰاش ساختَم:pill:

عِین یہ بٌمبـّـــْــــ توے شَبــِْــ تاختَـــْم:bomb:

نَمَک نَشناس

نمک نشناس

کــــــــاش وقتــــــــــے✋

بہ یکــے خوبــے میــــکردیم👬

یہ گزینہ seen واسمون میومد✔️✔️

کہ بِــمون نشون بِده اصَن خوبے رو دیده یا نہ❗️

مٌـــحَرّم...

محرم

مـا سینہ زَنـان رَسم جٌنون بابــ نِمودیـم✋

جان و سَر خود هِدیہ بہ اَربابــ نمودیم✋

اَز عُمق دَرون نالہِ و فَـریاد نِـمودیم✋

با سینہ زدَن زِلزلہ ایـجاد نِمـودیم✋


رابــِطه ها...

نفرین شده

وَقتے میرَفتــ:

گُفتـَـم: کُــــــجا⁉️

گُفتـــ: بہ دَرکــــٔـ...

مَــنَم گفتَــم: بہ دَرکـــٔ👍

و اینطورے بود کہ تَــمـــــــام

احساساتــ عاشقـانہ بہ فـ اکــُ ـ رفتـــ🖕

رَفیق

نفرین شده

رفیـقاتو نِگـــا رُقَبـــاتَن در اَصّل👤

دَرِتــ میمالَنـو میگَن چاکِریـم دَربَستــ✋

تیـز میکنَن دَنــدون واسہ پـولو ناموسِتـ💵

کارِشون کہ گیر باشہ هَرروز میان پا بوسِتـ❗️

آنچــہ تـو با مــا کــردے

نفرین شده.

ما گُذشتیم و گُذَشتــــ...

آنچــہ تـو با مــا کــردے🔪

تــــو بِمـــــــٰـان و دِگــران✋

واے بِــحــــــــال دِگــــــران👤


تُفــ بہ این زندگے

نفرین شده

وقتے بَچہ بودیم هے میگفتن:

بزرگــ میشے یادت میره💬

بزرگــ میشے مَرد میشے👤

بزرگــ میشے مَعنے زندگیو میفَمے✋

ما هَم هے آرزو میکردیم زوتر بزرگــ شیم🙏

حالا کہ بزرگــ شُدیم خوبــ مَعنے زندگیو فَمیدیم✔️

زندگے یَعنے هَمہ اُون حَرفــا کہ بِمون گفتن کSشعر بـود✋

هَمہ دَرساے مَعرفتــ زیر بار پَستیہ مَردم میره زیر سؤال⁉️

یعنے مِنَتــ یہ آشغالو بہ خاطِر پول بیشتر کشیدن💵

یعنے بہ هَرکَسو ناکِسے رو اِنداختَن✋

یعنے اگہ بخاے آدم خوبے باشے بِفاکــ رفتے🖕

یعنے گدایے محبتــ از کسے کہ ازتــ سیر شده 💔

یعنے دَردایے کہ واسِ درمونش نہ پول هَس نہ  حسِش❌

حاجّے زندگے دُرستہ تَلخو شیرینہ ✔️

ولے انگار تلخیش قُفلہ رو ما وِل کنم نے❗️

اَگہ این دُنیاے بزرگاستــ اے کاش بچہ میموندمو صد سال سیا بزرگــ نمیشدم

کہ اینچیزارو ببینمو انگیزه زنده بودنمو ازم بگیره❌

تُفــ بہ این زندگے💦

هَوَس عاشقی!... هـــــــHehـــــــه

عاشقی

داشَـم قَبل اینکہ عاشِـقِش شــــے❤️

یہ سـنوگِرافے حتّمن بِبــــــــرش🔬

آخہ از قَــدیم گفتن :

آبے کہ ریختہ رو نِمیشہ جَمِش کرد💦

سَنگّیــن باشـــ...

سنگین باش

ﺑَﻌﻀّﯿـٰـﺎﻢ ﻣِﺜــِ ﺳﯿﮕـٰـﺎﺭے🚬

ﻫﻤﯿﻨطـــﻮﺭے ﺩَﺳـتــ بہ ﺩﺳـتــ ✋

ﻣﯿﭽَــﺮﺧَــــــﻦ تا ﺑِﺒﯿﻨﯿـــــــــــﻢ👀

کونِشونــــ ﻧَﺼﯿـبــ ﮐـے ﻣﯿﺸـــــــہ⁉️

مَعرفَّتــ بی مَعرفَّتــ

معرفت

حـٰاجّے مَعرفَّتــ❤️

یہ موقِعے لِباسـِ رِفـاقَتــ بـود👕

وَلــے اَلآن مَنفعَّتـــ جـاشو گِرفتہ✋

باز هم گُـــرگ...

گرگ

ََِبہَِ سَِلَِاَِمَِتـَِـَِــَِےَِ گَِرَِگَِـَے َِکہ🐺

َِوَِاَِسـَِـَِــَِہ سـًـَِـًـَِیَِرَِڪَِرَِدَِنَ🍗

َِشَِڪَِمَِشَِ بَِہَِ سَِمَِتَِـــــ👆

ََخَِدَِاَ زَِوَِزَِهَِ مَِــیَِڪَِشَِہِ⚡️

َِنَِہ سَِگَِےَِ کہَِ وَِاَِسَِہ🐕

یَِہ َِتَِیَِکہَِ اَِسَِتَِخَِوَِنَ🍖

پَِاَِےَِ َِصَِاَِحَِبَِشَِوَ👣

لَِیَِسَِ مَِیَِزَِنَِہ👅

سَربـــآز

سرباز

متاسفانه چندروز پیش صبح دو اتوبوس که حامل سربازان آموزشی پادگان 05کرمان برای مرخصی پایان دوره بودن تو دره سقوط میکنن و 19سرباز شهید و نزدیک 50سرباز هم مجروح شدن 😔😔


یه سرباز که دو سال در انتظاره

یه سرباز جز خدا کسی نداره

نمی خواست توی تنهایی بمیره

آرزوش و ته دره ببینه

یه سرباز که همیشه بی قراره

به یکی قول داده واسش چشم انتظاره

می خواست از خاطراتش سلفی بگیره

آخر هفته مرخصی بگیره

نگران واسه ی لحظه ی آخر

نگران واسه قلب ضعیف مادر

نگران واسه ی صبح فردا

نگران واسه ی زحمت بابا

نگران وسه ی دوست و رفیقش

واسه ی نامه ای که نوشت و موند توی جیبش نگران

روحـــــــــــــــــــــــشآن شـــــــــــــآد

گُــرگــــ§


نفرین شده

شیـرها اِدّعا میکنن سُلــــــــطان جَنگلنـد🦁

بَـبر را قوے تَرین حیـوان دُنیـا میدانَنـد🐯

اَمّا خَنـده ام میگیـرد وقتے میبیــنَم✋

بہ دَستور یکـ اِنسـان در سیـرکــ🎪

بــالا و پاییــن میپَــــرنـــد👆👇

وَلے گـُرگــٔ رام نمیشود❌

براے کسے عَوض نِمیشود❌

هَمہ میداننـد بازے کردن با گـُرگــ🐺

حُــکمَش مَــــــــرگــــــٔــ اَستــــــ💀چـــی بگم دیگه؟؟؟!!!


نفرین شده

بَـعضّیٰام مِثہ هَندزفِــرے میمونَن🎧‌

هٰارتــو پورتِشون فََقط توگــوش مٰاس👂‌

وگَرنہ واسہ بَقیہ صِداے پَشــہ هَم نیستَن❌‌

هــــِـِّـِّـّّـِّـِّـِّـِــ ـه...


نارفیـــق

رفیق لاشی

زَمـٰانے میـرسہ کہ تَـمٰام عـٰاشِقـانہ هاتو

بَراش تو یہ جملہ مینــویسے :📝

کُــSِ ِ نَـنَــT...💪


نفرین شده

حـٰاجّے ﻣَــﻦ✋

ﺍَگہِ ﮐَـﻢ ﺣَـﺮﻓَﻢ❌

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ ﺳـــَﺮﺩَﻡ❌

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ تَلــخَــــم❌

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ ﻣَﻐــّــﺮﻭﺭَﻡ❌

ﺍَگہِ ﺍَﻋﺼّﺎبــــ ﻧَـــﺪﺍﺭﻡ❌

ﺍَگہِ ﻫَﻤﯿﺸــہ ﺗَــﻨﻬـــٰـﺎﻡ❌

ﺍَگہِ ﻫَﻤﯿﺸـــہ ﺭُکـــ ﺑـٌﻮﺩﻡ❌

ﺍَگہِ بہ ﻫَﻤـہ ﺑــے اِﻋﺘِـــﻤﺎﺩَﻡ❌

ﺍَگہِ ﺭﻭے ﺧُــﻮﺵ ﻧِــﺸﻮﻥ ﻧِـﻤﯿﺪَم❌

ﺍَگہِ ﺑِﻬِـﻢ ﻧَﺰﺩﯾـک ﺷُﺪےﻭ ﺩوﺭِتـ ﮐﺮﺩَﻡ❌

ﺩَﻟﯿــــــﻞ ﻧِﻤﯿﺸــہ ﮐـہ بے مَعــرِفَتَـم☝️

● مَشتــے ﺍﯾﻨـﻘَﺪ ﺍَﺯ ﺩﻭﺳـتــ ﻭ ﺩُﺷﻤَـﻦ

ﺿَﺮبہ ﺧُــﻮﺭﺩَﻡ کہِ ﺩﯾﮕـہِ ﺣُـﻮﺻِﻠـۂ

خُـــــــــﻮﺩَمَــم نَـدارَمــــ✋


مـــادَر...


مادر

وَقتے مَریضّ میشے وَ دُکتُـر اَزَتــ میپُرسہ

بیــمٰاریتــ چیہ⁉️

مُنتَظِـر مٰـادَرتــ میشے و هَمیشہ جَوابــ دادَن

رو بہ اُون میسپـٰارے...

چِــرا کہ میدُونے مٰـادَرتــ هَمون اِحساسے رو داره کہِ تـو دارے حَتےٰ اَز خـودِتــ بیشتَـر دَردِتــ رو اِحـسٰاسْ میــکنہ❤️

بہ سَلامَتے هَمہ مٰــادرا....

صَبور باش.../


صبورباش

 حـٰاجّے ﺍگہ ﺯِﻧِﺪﮔﯿتــ تہ ﮐِﺸﯿﺪ🚫
ﺑِﺸﯿــــﻦ ﺑﺎ تہ ﺩﯾـﮕﺶ ﺣـٰـﺎﻝ ﮐﻦ👌
هِـے ﻧَﺸﯿﻦ ﺑِﮕﻮ بہ آﺧَﺮﺵ ﺭسیـــﺪﻡ...


سال نو

سال نو

حاجّے تَقویمِ اِمـسال هَـم🗓

بـا تقـویــمِ پــارســـــال🔙

هیـچ فــرقـے نمیـــکنـــــہ❌

وقتے هَمہ رُوزاے سال بہ فـاکـ میرے🖕

امیدارم سال خوبی داشته باشید منتظر تغییرات جدید در سال جدید باشید.../


چهارشنبه سوری!

چهارشنبه سوری

سرخ میشوی وقتی می شنوی دوستت دارم♥

زرد میشوم وقتی می شنوم

دوستش داری….

چهارشنبه سوری راه انداخته ایم

سرخی تو از من زردی من از تو!

همیشه من می سوزم….و همیشه تو می پری….

تَنهایے مَرد

مرد

تَنهایے مَرد ها👤

خیلے دَردناکتَر از تَنهایے زَن هاستــ💥

یکـ زَن وقتے اِحساس تَنهایے میکنـد👉

وقتے دِلش میگیـرد👉

وقتے بُغّض خَفہ اَش میکنـد👉

خودَش را دَر آغؤش مَردش مےاَندازد💏

و تَنهایے هایَش را گریہ میکنـد💦

اَمّا یکـ مَّرد...☝️

تَنهایے یکـ مَّرد را کُدام آغؤش پُر میکنـد⁉️

یکـ مَرد تَنها کہ بُغضّ دَست اَنداختہ دور گَلویَش و دارد گَلویَش را فِشار مےدهَد✊

و مُشتـ بہ سینہ اَش مےکوبَد👊

توے بَغَّـل چہ کسے❔

سَرش روے شانہ ے چہ کسے

گریہ کنـد⁉️

شاید چَند نَخ سیگارو قًدم تو خیابونا حالِشو بهتر کنہ🚶🚬

هَمــیــــن...


نســل سوخته

نسل سوخته

َِحَِاَِلَِمَِ اَِزَِ نَِسَِلَِ خَِوَِدَِمَِ وَِ بَِعَِدَِ اَِزَِ خَِوَِدَِمَِ بَِهَِمَِ مَِیَِخَِوَِرَِد✋
َِنَِسَِلَِےَِ اَِفَِسَِرَِدَِہَِ اَِزَِ تَِعَِدَِدَِ عَِشَِق❤️
نَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ مَِیَِگَِوَِیَِدَِ سَِوَِخَِتَِہَِ اَِمَِاَِ آتَِشَِ شَِهَِوَِتَِشَِ هَِمَِہَِ رَِاَِ دوخِتٍِہ🔥
نَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ دَِخَِتَِرَِاَِنَِشَِ بَِہَِ اَِسَِمَِ بَِاَِجَِنَِبَِہَِ بَِوَِدَِنَِ جَِڪَِ هَِاَِ مَِیَِفَِرَِسَِتَِنَِدَِ وَِ لَِاَِیَِڪَِ مَِیَِڪَِنَِنَِدَ👍
نَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ بَِاَِ پَِوَِلَِ تَِنَِ مَِیَِفَِرَِوَِشَِدَِ وَِ مَِیَِخَِرَِدَ💵
َِنَِسَِلَِ دَِوَِسَِتَِےَِ هَِاَِےَِ یَِوَِاَِشَِڪَِےَِ دَِوَِرَِ اَِزَِچَِشَِمَِ عَِشَِقَِشَِاَِنَِ دَِرَِ پَِےَِ وَِےَِ َ👁
نَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ مَِتَِاَِهَِلَِ اَصل خَِوَِدَِ رَِاَِ مَِجَِرَِدَِ مَِیَِدَِهَِدَِ وَِ مَِجَِرَِدَِ اَِزَِ بَِوَِدَِنَِ بَِاَِ مَِتَِاَِهَِلَِ هَِیَِچَِ عَِبَِاَِیَِےَِ نَِدَِاَِرَِدَ❌
َِنَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ زَِنَِاَِنَِ مَِتَِاَِهَِلَِ دَِرَِ چَِتَِ دَِلَِ وَِ قَِلَِوَِہَِ مَِیَِدَِهَِنَِدَِ وَِ تَِاَِ خَِوَِدَِ رَِاَِ دَِرَِ بَِسَِتَِرَِشَِاَِنَِ نَِبَِیَِنَِنَِدَِ خَِوَِدَِ رَِاَِ پَِاَِڪَِ مَِیَِپَِنَِدَِاَِرَِنَِدَ❕
َِنَِسَِلَِےَِ حَِاَِلَِ بَِهَِمَِ زَِنَِ ڪَِہَِ اَِزَِ زَِنَِدَِگَِےَِ فَِقَِطَِ بَِاَِزَِوَِهَِاَِےَِ بَِاَِدَِ ڪَِرَِدَِہَِ وَِ سَِاَِپَِوَِرَِتَِ تَِنَِگَِ وَِ هَِمَ💪 آغَِوَِشَِےَِ هَِاَِےَِ یَِوَِاَِشَِڪَِےَِ رَِاَِ دَِرَِڪَِ ڪَِرَِدَِہَِ👖
َِنَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ حَِاَِضَِرَِ نَِیَِسَِتَِ بَِاَِ وَِاَِلَِدَِیَِنَِ خَِوَِدَِ دَِرَِ ڪَِوَِچَِہَِ وَِ بَِاَِزَِاَِرَِ رَِاَِہَِ بَِرَِوَِدَِ؛ چَِوَِنَِ آنَِهَِاَِ ڪَِلَِاَِسَِ اَِوَِ رَِاَِ پَِاَِیَِیَِنَِ مَِےَِ آوَِرَِنَِدَِ🚶
َِنَِسَِلَِےَِ دَِرَِوَِغَِگَِوَِ ڪَِہَِ دَِیَِگَِرَِ حَِتَِےَِ سَِوَِگَِنَِدَِ بَِہَِ مَِقَِدَِسَِاَِتَِ هَِمَِ شَِدَِہَِ ڪَِاَِرَِ هَِرَِ رَِوَِزَِشَِاَِنَِ.🗣
نَِسَلَِ دُوَِدَِ🚬 نسَلَِ هَِوَِسَِ💋نسَلَِ خُِوِدَِکُِشَِے🔫 نسَلَِ قِِرَِصُِ آمَِپُِوَِلَِ💊💉نسَلَِ خَِیَِاِنَِتِ🔪نسَلَِ تَِنَِ فُِرَِوَِشَِےِ...َ

هــّـِّّـّـ ـه

نفرین شده


قَبـــلا پِســـرا عاشـِق❤️

دُخــتراے نجـیب میـشٌدن✋

ولــے الان عاشِــــــــــق❤️

دُختــــراے عَجــــیب میـشَن✋

هــّـِّّـّـ ـه❕هــــhehــــــ..

نفرین شده

رَنْجیــــدَم💢
اَمـّا خندیــدَم😂ْ
چـون شـَرایِـط✔️
هَرچے بـاشہ✋
نِـمـیــذارَم باعـِث❌ِ
شَــادیـہ بَــدخاهـاشِہ💪


مــآدَر...

نفرین شده

 تــــو خُمــــــآرے💉
زَد تــو گـوش مــآدرش👂
پِسـرے کﮧ روے بـآزوش💪
خــآلڪوبــےکــردہ بــــود🖊
رفیــق بـــے ڪلَکـــ مـــآدر❤️دَرد

نفرین شده

پِدرم براے بار اوّل سیگار دستَم دید🚬

پُرسید زیاد میکشے⁉️

زبانم بَند آمـــد

چیزے نگفتم✖️

گفت:پِسر دَرد را میگویم⚡️


وَلنّتاین

نفرین شده

اگه تو روز وَلنّتاین bf یا Gf نَدارے❌

ناراحت نَباش حاجّے✋

خیلے ها روز♥️مـادَر♥️مادر نَدارن✖️

و...

خیلے ها روز♥️پــدر♥️ پدر نَدارن✖️


پس اَلکے خودتو سرکار نَزار

با این"♂♀" چِرتو پــِرتا...

مَشتے عِشق یَعنے:

"نَفس مـــــــــادَر"

 عِشق یعنــے:

"پینہ دَستـ پِـــــدَر"

 وَاَلسَّلامْ✋بُغض...!!!

نفرین شده

مُضحِک تَرین مَرگِ تآریخ بَشَر
مَرگِ پِسَری
ڪہ دَر روزنآمہ‌ی فَردآ چآپ می‌شَوَد
# بآ عُنوـآنِ
خَفِگی بَر ـاَثَر نَشتِ بُغض...!!!


غُصِّه

نفرین شده

⏪خَــــــــــمْ بِــــــه اَبُْروهـٰـــــاتـــــْــــ... نَیــــــٰــار وَقْتی اَزْ غُصِّه پُری⏩ ◀وَقْتی بٰــــا ✋دَسـْــــــــــــــتِـــــ✋ رَفیـــــ↭ــــــیقْ اَز پُــشْــتْ 🔪خَنْجَرْ 🔪میخُوری▶


پیکاسو

نفرین شده

پیکاسو شروع کن بلدی بکشی درد

پیکاسو بیا جلو ببینم همه چی آمادس

هر چی من میگم واسم میاری رو کاغذ

پیکاسو عجله کن بد جوری گمم تو بیراهه

فقط ببخشید ها همه رنگامون سیاهه

اینجا من میگم چی بکش تو هم استادی مگه نه

میگم رنگای دیگرم یکی برامون بیاره

پیکاسو حسرت کشیدی من زیاد میکشم ها

تو هم زیر فشارو قرض بابات میاد خونه شبا

فقرو میتونی بکشی تو چشایی که بسته

دنیا سرسبزه ولی من بیابونشما

ببین گلایه نکنی برات قهوه هم میارم

منم پای به پای توم پ تا سر شب بیدارم

خنده ی دختری رو بکش که چهرش سوخته

دارن با فرشته هامون سر به سر هم میزارنحرفای نگفته زیاده خاکش کردم دراومد

پیکاسو دردامو بکش صبرم سر آومد

گفتی رنگامون نرسید همون سیاهه حلال کن

ببین زندگیمم با همین سیاهی خراب شد

برام بدبختیو بکش وقتی پشت سر هم میاد

راستی سایمون کجا رفت ببین پشت سر من میاد

من تموم روزای خوبو حسرت کشیدم

ورقو برگردون نقاشیتو حتما ببینم

اینکه یه کاغذ سیاس مرسی چقد خوب در اومد

دمت گرم خداییش پیکاسو خستگیم در اومد

اینجا تاریک بود مثل زندگیم تو دیدی

چیزی اضافه نکردی عکس دنیامو کشیدی

هر چی بدی بود کشیدی با مزه ای تلخ

پیکاسو به این شرایطم میگن روزای سخت

فَقَط خُـــــــــــــدافِظ👋

نفرین شده

اِلتِمــاس مـــالِ دیـروز بُـــود🔙

مـــالِ وَقتــے بـود کـہ ســاده بودم✋

اِمـــروز میــــــخــــاـے بـــِــرـے⁉️

هیــــــــس🖕

فَقَط خُـــــــــــــدافِظ👋


غُرور...

نفرین شده

میگن عاشق کہ بِشے☝️

غُرورِتُــ هَم برایش میشکونے⚡️

ولے مَن میگم : نَـــــہ حاجّــے❌

اُونے کہ از خودِش واس کسے بگذره✔️

یہ روزےهَم از اون ‌واس یکے دیگہ میگذره✔️

ببین مَشتے غُرورِتُ حِفظ کُن✊

لِلاهے با غُرور هَم میشہ عاشـღـق بود♥️

اگہ عِشقت دَرک غُرورتُ داشتہ باشہ☝️

ســـٰـایلنتـْــَـمـ

نفرین شده

دَلٰـــْـیلِٰ اٰینْکـہ مــَــنْ✋

ســـٰـایلنتـْــَـمـ🔇

اٰینـْــــٰه کـــِهـ تـْـٰو👉

داٰیٰـــــِورتْـــٰـے🔃

نْــَه چــٰیزْهِ دیگٰـہ❌

فــــازنگیرتتـــ🖕هی روزِگارلَعنتی...!


نفرین شده

تووےِ شَهـــرے کہ اَبـــریِہ هـَـــــــواش☁️

بَـــد میـــشہ اگہ بِــشے❌

دَرگـیرِه شَــبــــــــــاش🌃

زَخـمـ دل

نفرین شده

مَـشــتـــے

زَخـمـاے دلِـتُــ💔ُ

بـہ ڪـسـے نَگـو✖

ایــنـــ روزهـــــا☀️ هَـمـہ بـــا نَــمَـــڪڹ...

هِـے رِفیـق✋

نفرین شده

هِـے رِفیـق✋

بـہ خـنـده هام نگـا نکـن❌

ایـن خـنده ها خـنـده هاے

آدمـیہ کہ حَرفـاے دلـش☝️

میـتـونـہ خُـدارو بـه گریـہ بِنـدازه💦


خُـدایـــا خَستم...

نفرین شده

خُـدایـــا...

اَندکے نَـفهمے عَطا کن👌

کہ راحـت زندگے کنیــم🚶

مُـردیـم از بـس فـهمیـدیـم💬

و بـہ روےخـودمـون نَـیـوردیـم❌


تنهایے...

نفرین شده

 حــآجــّـے...

فـِکـر نـَکـُن درد تنهایے نَدارم💔

اَهـل چُــس نـآلہ نیسـتـَـم✋

وَگرنـَﮧ مَنـم خـُوشـے

 تــُو دُنیـآم نـدارم❌


بیخیالم...❕

نفرین شده

وَق‍ـتے زود بِفَ‍ـهم‍ـے☝️

زود هَ‍ـم می‍ـشکَ‍ـنــے💢

خـودت‍ـو بِ‍زن بہ نفهمـے✋

بِ‍ـزآ  هَمہ فـک‍ـر ک‍ـــــُنن❕

نم‍ــیفََه‍ــمے...


عشق ممنوع❌

نفرین شده

 اگہ یہ روزےحس کردےعاشـ❤️ـق شدے

اول یہ فاتحہ بفرست واس خودت👋

واسہ آروزهات👉

واسہ رویاهات👉

واس خاستہ هات👉

چون دیگہ ڪارت تمومہ❌


مجازی بی معرفته

نفرین شده

ﻓﻘـﻂ ﯾــہ ﻟﺤـﻈہ ﺑہ ﺍﯾـﻦ ﺟﻤــﻠہ ﻓـکر ﮐﻦ... ﺧﯿـــــلے ﺍﺯ ﻣـــــﺎﻫـــــﺎ...
ﺗـــــﻮ ﺩﻝ ﺧﯿـــــلے ﺍﺯ ﺁﺩﻣــــــﺎ...
ﻫﻤــــﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ "ﺧﺎﻣــــﻮﺵ ﺷـــــﺪﻥ ﻧِـــﺖ"
"ﺧﺎﻣــــــﻮﺵ مے ﺷﯿـــــﻢ"..... ﻭﺍﻟسلام...


همه چے سَــرد...

نفرین شده

🔱گــاهے🔱
یہ نگـاه سَــرد👉
یہ حرفـ سَــرد👉
یہ رفتار سَــرد👉
ُروے زمِستـــان رو هَـم کــَـــم مےکنـد❄


نفرین شده

یـــــاد گرفتَـــــم✔
تَنــــــــــها باشَـــــم✋
خُـــــوردَم زَمیــــن↯
تَنــــــــــها پاشَـــــم⇧


ﻣَــﺮگــ ﺭﺍﻣﯿﺨﻮﺍﻫـﻢ

نفرین شده

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ...
ﻓَﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـﻢ✊
ﻫــِـــــے...
فِلانے ﺑﻪ ﺧودتــ نگیر❌
ﻣَــﺮگــ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾــــﻢ


هیچکـس مَنــو نمـیفـهـمہ❌

نفرین شده

خـیلے وقـتــہ... دیـگہ هیچکـس❌
مَنــو نمـیفـهـمہ✋
مـیـدونـے رفیــــق⁉
راسـتـش حالشـون کہ
اَزت ⇌بِـهـتَـر⇋باشــہ ها✔
میـگن:
بیـخیـال بـابـا. . .
دُرســت میـشـہ . . .

غــُرور له شده

نفرین شده

اِبـراهْیـّــم نیـستَم❌
اَمّا غــُرورَم رو قربانے کسے کردم کہِ اَرزِشِ

گوسفَنــد🐑را هم نــداشت


بےمَـــعرفَتــــــ❕

نفرین شده

مُدام دلـِتو میشکَنن💔
سُکوتــ میکنے✋
هیچے نمیگے!
حتے اخم هم نمیکنے❌
قَلبِـتو برمیدارے و آروم میرے🚶
اُونوَقتــ اسمِتو میذارن
بےمَـــعرفَتــــــ❕

با خــودَمَــمـــ بِهَـــم زَدَمــ❌

نفرین شده

خیــال نَکـــن کہ شَبـــو🌃
با تَنهایـے هـام رَقَــم زَدَمــ✔
اینــو بِـدوڹ کہ ایـن روزا🌅
با خــودَمَــمـــ بِهَـــم زَدَمــ❌


ﺍگـــــہ ﺍﮔـــــہ اﮔـــــــہ...

نفرین شده

ﺍﮔـــــ 💋ﺩﺍﻑ ﺑﻮﺩﻥ💋 ﺑﻪ ﺳﻴــــنہ ﻫﺎے ﮔــُﻨﺪَس👉
ڪﻪ ﻣــــﺎﻣـــﺎﻥ ﺑﺰﺭگـــا ﺷـﺎﻩ ﺩﺍفـــڹ🔱 ﺍﮔـــ ﺩﺍفــــ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺑــــﺪﻥ بُرنزس☀
ڪه ﺧﺪمتڪﺎﺭ ﺧﻮنہ ﻣﺎ ﭘﺎڪﺴﺘﺎﻧﻴﻪ ﺷـاه دافہ👌
ﺍﮔـــ ﺩﺍفـــ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ قد بلند ﺑﻮﺩﻧـہ⇧
ﺯﺭﺍﻓـہ ﺍﻡ ڪﻪ ﺁﺧـــــر ﺩﺍفـــــہ❕

ﺍگـــــہ ﺍﮔـــــہ اﮔـــــــہ...
⇦ﺩﺍفــــــــــ!!!⇨ ﺟَﻢ ڪنین ﺑــــﺎو↻ 🔹ﺍﮔـــــ ﺗﻮنستے ﺧﺎﻧُﻢ باشے🔸
ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺣــﺮفے ﻭﺍسہ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺭے✔
ﺑُﺮﻭ ﺑﻪ ﺍﺻّﻞ ﻭ ﻧَـــﺴَﺒِـتــــ ﺑِـــﻨﺎز🔙
ﻧﻪ ﻻیڪﺎتُ و ﺩﻭرِ ﻫَﻤﻴﺎﺕ❌
مجازےُ تَبدیل ڪردے
بہ مَحلے واسہ خالے ڪردن عُقده هات💢

یِهــــو اون دوتیکہ روهَم دربیار👙
بلڪه دوتا بیلاخ‌‌‌👍اِضافہ تر بگیرے+
هـــــه↯

ﻗَﻠﺒـ♡ـﻢ ﺳُﻮختہ🔥

نفرین شده

ﺩُﻭﺩے کہ ﺍﺯ ﺩَﻫﺎﻧَﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ میاد🚬♨
ﺩُﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ حاجّے❌
ﻗَﻠﺒـ♡ـﻢ ﺳُﻮختہ🔥
این سیگارها مُستَکِن خاطِراتَمہ💊


خاطرات

نفرین شده

☜صِـــ📢ــدا رَفــــــــت❌ ☜تَصویـ💑ـــر رَفــــــــت❌️ خـاطِــ💬ـراتِـش نَــرَفـت کِـه نَــرَفـتـــ❌


بروخوش باش...

نفرین شده

برام مهم نــــــــے❌
چہ کسے جام رو تو قلبتـ♡میگیره✔
چـون میدونــــــــم👉
پَس مونـــده هاے گـ🐺ـرگـــــ رو
فَقط سَـگــها میبرنـد✋


من چتم تو چته...

نفرین شده


حـــاجّے
تـــو بــــا گــــ💐ــــل مــیـرے‌ خـواســتـگـارے

 مـــــن مـــــــ🏃ـــیـرم فَ‍ــــ🚀ــضــا🚬


گــــر هم گله ای است دگر حوصله ای نیست

نفرین شده

بـہ دُنیــا آمَدیـم گُفتن خوش قَـدم باد 👣
اَمّــا ما کُــجا❓ خوش کُــجا ⁉

بُـزرگ شُدیم تا آینـده سَلام دَهیــم ✋
اَمّــا ما کُــجا❓ آیـنده کُــجا ⁉

رِفاقت کردیم امّا یادگار رِفیق دَر کمَر جا ماند🔪
اَمّــا ما کُــجا❓رِفـاقَتــ کُـجا ⁉

دَر دام عِشق اُفتادیم سرانجامش زَخم قلَب بود💔
اَمّــا ما کُــجا❓عِشق کُــــجا ⁉

شِکستیم نابـود شُدیم دَر این هستے🌐
اَمّــا ما کُــجا❓اُمیـد کـُــــجا ⁉

خـاستیم اَز نو بِسازیم هَمہ جـا باختیـم ✖
اَمّــا ما کُــجا❓پیـروزے کُـجا ⁉

نَبود کسے دَر کِنارمان تا کمتَر شَود زَجرمان💢
اَمّــا ما کُــجا❓دیــگران کُــجا ⁉

تَـمام شُد این زندگے فَقط زنده ایـم ✋
وگرنہ ما کُــجا❓پــایــان کُــجا ⁉


زخمــــی...

نفرین شده

ﻣٰﺎ ﺍﺯ ﻫَــﻤـہ ﺧــُﻮﺭﺩﯾﻤـــْـــــ🔪
ﭼـَـــﭙــُـــ ﻭ ﺭٰﺍﺳﺘـــْـــ☞☜
ﮐَــــﻤــُﻮ ﮐٰﺎﺳﺘــــْـــ✔
زٰٰﯾـــــــٰاﺩ ﺩٰﺍﺭﯾﻤـــــ✋
ﻭَﻟـــــے ﮐــَـــﻢ ﻧـَـﺪﺍٰﺭﯾﻤــْــ❌
ﺍٰرْﻩ ﺣَـﺮﻓـــــ ﺯﯾـــــاد داریــــمـ👉
وَلــــــے حَـــرفــــــ نَــداریـــــــم✌
هـــٰٓـٰٰٓٓـٰٓـــہ...


ﺑَـﻌـــْـﺪ ﺍَﺯ ﺗــْــﻮ...

نفرین شده

ﺑَـﻌـــْـﺪ ﺍَﺯ ﺗــْــﻮ👋
ﻟــَـﺒــْﺨَـــﻨـــْــﺪ ﯾـٰـﺂﺩَﻡ ﻧــِـﻤـﯿــٰٰـﺂد❌
ﻭَﻟـﮯﺧُـﺒـ ﺑـہِﺩَﺭَﮐــْـــ🚫
تریپ ﺍَﺧـْﻢ ﺷـــــــﯿﮑْـــ ﺗـــَــــــﺮِﻩ⌛
مَــــن
دِلَـــم خوشِـــہ✔
بــہ نیشخنـــدایے💢
کِـــہ لاے حَـــرفامـــــہ✋

زَمــــــــونہ بـــازے داره🔃

نفرین شده

هے آشـــــغآل✋

بِهِش میگے بوس بوس شَب بِخیر⁉

امآ نمیخآبے❌
تآزه شروع میکنے اِس دآدن ب یکےدیگہ📲
بِهش میگے تو فَقط تو زندِگیمے❤
امآ بآ 10 نفردیگہ رابطہ دارے👤👥 بِهش دروغ میگے میپیچونیش بہ خیآل خودت💬
بآ کلے عِشق بِهت مَسیج میده امآ همزمآن فوروآرد میکنے وآسہ یکے دیگہ🔜

هَم میخاے بآشہ هَم خودِت حآل کنے❕
میدونےهیچ فرقے بآ حیون ندآرے🐮🐴 آدَم بآش...پآے دلِش وآیسآ ✔
اگہ نمیخآیش مِثہ مَــرد بگو و بکش کنآر❌
جآلب اینہ فِکـــ میکنے از گندکآریآت خبر نَره👐
هِــّـّّـّـه
چـِــــرآ بیچآره فَقطـ بہ روتــ نمیآره✋
چـــــون توے آشغآلو دوس دآره❤

حوآسِت بآشہ مَشتـــے☝
بـــازے داره زَمــــــــونہ🔃
خُــــــــــدا اصلاً عَجلـــــہ نَـداره❌


یــآ حُسِینْ

مادَرَمْ گُفْتــ:حُسِینْ تِکِہ کَلامَتْــ باشـَد√

هَر وَقْتــ شُدے مَسْتِ رُخَش،شیرَمْ حَلالَت باشَد✋

مِثلِ یِکـ مُردِه کِہ یِکـْ مَرتَبہ جان میگیرَد❕

دِلَم اَز بُردَنْ نامَتــ هَیِجان میگیرَد💢

قَلَبم اَز کار کِه اُفْتاد بِہ مَن شُوکــ نَدَهید💔

اِسمِ اَرْبابــ ْ بیایَد،ضَرَبــان میگیرَد💓


پست ویژه محرم

نفرین شده

▪پُستـــ ویّژه مُحَـرمـّـ▪

آقـا پِسـرا موتوراتونو آماده کردید🚲❓
شُماره هاتونو نِوشتین📲❓
مُوها فَشن هستن💂❓
راستے امسال علامت🔱 چند تیغہ بلند میکنے❓
مِثل این کہ دوس دُخترت رِفیـــقاشم میاره
 تو دسته هیـءتِتون نَباید جلوشون کَم بیارے💪
هــــِـہ
حاجـــّــے با این کارا شـــاخ میشے⁉
    
دُختَـرخـانوما لَوازم آرایشتونو خَریدین💄💅❓
پاشنہ بلنداتون پاتونو نمیزنہ👠❓
مُوهارو رنگـــــ کردین💇
فِکر اینے با کے بِگردے بیشتر بِهت خُوش میگذره❓
یا تاسوعا عاشورا کُجــاشلوغ تره برے خودتو نشون بدے❓

حاجّے لِلاهے تورو ب اِمام حُسین بَس کن آبجے، داداش
بہ حرمَتـــ لبـــــ تِشنَش نذار دلش بِشکنہ💔
 کہ خدا میشکنہ َقلبـــِتو💔

ما هَـمـون نامَـــــرد ولی شما مـَــــــــرد

نفرین شده

⇦تُــووے روزِگـــــــــارے کِــہ:

یہ ِ پِـسَـر ۱۸سالِـہ با مُوهـاےِ اُتـو کِشـیـدِه✂

و اَبـروهــاے مِـــــــداد کشیده ✏
و صـــورَت شـــــیــش تـیغ شُـــده👉
با مــا‌شـــین' شاسـے بُـلـنـد بـابـاش 🚗
با ۴تا آمپولــــــــــو قرص💉💊
زبون چَرب و ....لیصـــــے 👅
مـیشـِه مـَــــــــرد رُؤیـــاهـــــا🌟✨ ما هَـمـون نامَـــــرد بِـمـونـیـــم✋ بـِهـــتَــره رفیق✌


"ﺩﻧـﯿـﺎی ﻣـﺠـﺎﺯے"

نفرین شده

"ﺩﻧـﯿـﺎی ﻣـﺠـﺎﺯے"
ﺷـﻠـﻮﻍ ﺗَـﺮﯾـن ﺳَـﺮﺯﻣـﯿـﻦِ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـے ﺍﺳت☆
ﺑـﺎ ﻫـﻤـہﮐس ﻫﺴﺘـے ﻭ ﺑـﺎ ﻫﯿــﭽکس
ﻧـﯿـﺴـﺘـے✖

دوست مجازی من...
چند وقت است برایت مینویسم و تو میخوانی
وگاهی تو مینویسی و من میخوانم

دوست مــــــــــجازی من

این روزها درد دلهایمان را
به زبان نمی آوریم
تایپ میکنیم

مانده ایم اگر این دنیای مجازی نبود
روی دیوار احساس چه کسی مینوشتیم

نامت زیباست اما افسوس مجازی هستی

پشت هر یک از این نوشته ها یک نفرنشسته است
میخواند،فکر میکند،گاهی هم گریه میکند،یا میخندد

برای چند دقیقه هم که باشد از دنیای واقعی مرخصی میگیری
مینشینی برای دل خودت
گاهی هم شب و روز میچرخی در این دنیای رمز دار

ولی میدانم

قدر تمام لبخندهایت تنها هستی
اگر همدمی بود که مجازی نمیشدی

دوست مــــــــــجازی من

گاهی آنقدر بیخود میشویم بین یک دنیا دروغ و اعتقاد

فراموش میکنیم خودمان را
دور میزنیم منطق و باورهایمان را
میخندیم/گاهی هم دروغ میگوییم

نمیدانم....
شاید این معجزه ی مـــــجازی بودنت باشد

دوست مجازی من

بودنت را قدر میدانم

نـــــظریــــادت نـــــره


نَسل سوخته...

نفرین شده

نَسلـے هَستــیـم✋
کہ روزهــا☀ میخــوابیــم💤
و شَبــهـا 🌙بیـــــداریـــم❕
چـُـون..
تــاریـکے شَبـــ بــَـرامــون
قــابــل تحمـّـل تــر از تـــاریــکے روزهــامــونــہ💢

خــّـــاطره...

نفرین شده

☆ ♧خــّـــاطره ♧☆ دُرستہ اِسمِش زَنــــونَـــس ✔
ولے مَردونـــــه میگـْــــاد ...➣✔


دِلے‌ کہ شِکستـــــ💔...

نفرین شده

دِلے‌ کہ شِکستـــــ💔
دیگـــــــــر دِل‌ نمے‌شود✋
سیگارے هَـم کہ شکستـــــ 🚬
دیگـر سیـــــگار نمے‌شود✋ چہ از دِل شِکستہ [ نـاز ] بخواهے... چہ از سیگار شِکستہ [ کـام ] بخواهے....


نفرین شده

ﻣَــﻦ ﺍگہ ﻗَﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻫَـمــہ ﺭﻭ بِبَـﺨــﺸَﻢ کہ
ﺁﺩﻡ ﻧــِــــﻤﻴﺸﺪﻡ❌
ﺧـــُـــــــــــــﺪﺍ ﻣﻴﺸُــدم👆

حاجّے کینہ اے ﻧﻴﺴﺘَــــﻢ✖
ﻭلے خُبـــ ﺁﻟــــﺰاﻳﻤﺮ ﻫَﻢ ﻧَـــﺪاﺭﻡ✖

بَعضے ﻭﻗﺘـــــﺎ✔
بَعضے ﺁﺩﻣـــــــــﺎ✔
تو یہ "ﻟﺤـــــــــــظہ✔
ﺑﺎ یہ "ﺣــــــــــــــﺮﮐﺖ✔
ﯾﺎ یہ"ﺣــــــــــــــــــﺮﻑ✔
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍے"ﻫﻤﯿــــــــشہ...
ﺍﺯ ﭼِﺸـــــﻤِﺖ ﻣﯿﻨــــﺪﺍﺯﻥ👇 💫 دارم یاد میگیرم بہ هر کسے بہ اندازه ے
لیاقتـِش بـَها بدم نہ بہ اندازه ے مَــرامَـم❌

گاهے باید متنفر بود✔
به فکرِ انتقـــــام بود✔

نگذشت ✖نبخشید ✖
همیشه خوبـــ بودن کار ساز نیست✖
گاهے باید فریاد زد✔
ناسزا گفتـــــــ✔
گاهے باید همان باشے
کہ هیچ کس تابِ تحملت را ندارد✖
کہ بتوانے فقط در خلوتِ خود بمانے➣
شاید اینگونه درد کمترے بکشے✔

نفرین شده

در شهرے قدم میزنم کـﮧ دختران لبان سرد خود را سرخ تر میکنند 💋
تا شاید دل سیاه پر از هوس پسرها سرخ شود بـﮧ بهانـﮧ ے عشق❤

در شهرے زندگے میکنم کـﮧ پسرانش اداے مجنون را در مے آورند تا شاید تن لیلے هاے ساده را به دست آورند✊

در شهرے اشک میریزم کـﮧ پسرانش چشمان هیز خود را در پس عینک دودے پنهان میکنند😎
تا شاید دختران در شیشـﮧ ے سیاه عینک، چشمان صادق خویش را ببینند✋

در شهرے مے ایستم کـﮧ دختران بر بوسـﮧ هاے خود قیمت میگذارند تا شاید پسران پولدار شریک آنها شوند💰

در شهرے مے اندیشم کـﮧ پسرانش خود را چون دیوار محکم تعریف میکنند تا شاید دختران تکیـﮧ کنند بر بازوے شیشـﮧ اے آنها💪

دهانت را مے بویند، مبادا گفتـﮧ باشے دوستت دارم❕
من میگویم حق دارند ✔

چون دوست داشتن هاے ما بو دار است💢

بوے سوء استفاده👉
بوے خیانتـــــــــ👉
بوے دروغ و بازے میدهـــــد👋 ❌متنفرم شُدم از عشق و عاطفہ و احساس و دل بستن ❌

چِراٰ...

نفرین شده

اَٰزْ خٌــْ ـْداٰ پٌرسْیـ ْـْدمْ...👆 چَراٰ فاٰحِشِەْ هاٰ قَشَڼگْ تَرَنْ⁉ چِراٰ پِسَراےْ دٌخْتَرْ باٰزْ جَذْاٰبْ تَرَنْ؟⁉

چِراٰ آدَمْاٰۍْ سْیْگْاٰرےْ مَشتـےْ تَرَنْ⁉ چِراٰ باٰ اٌٰۇنْاٰیۍْ کِہ ْدیْگَراٰنٌۇ مَسْخَرِهْ میْکٌنَڼْ،بیْشْتَرْ خۇشْ میْگْذَرِهْ⁉

چِراٰ ٰاٌۇناٰیۍْ کِهْ خیْاٰنَټْ میْکٌنَڼْ،دٌرٌۇغْ میْگَڼْ،غِیْبَټْ میْکٌنَڼْ مٌۇفَقْ تَرَڼْ⁉ چِراٰ هَمَشْ آٰدَمْ بَدْاٰ بِہْتَرَڼ❕

خٌــ ـٌـٌدْاٰ گُفْټْ؛پیْشِْ مَـ ْـْڼْ یاٰ مَـــ ْــْرْدٌم⁉ْ ❌دیْگِہْ حَــ ْـْـرْفےْ نَدْاٰشْتَم ❌ ْ


بَــنْــگْــ 🚬

نفرین شده

گــــــــــُلْ 🌿گـــــُلُ🌿 گــــــــــُلْ🌿گُـــــلْ اَزْ هَـــــمـــــہ رَنْــــــــــگ🍁

مَــــــــــغْـــــزه جَـــــوونـــــا بٰا چــــــــــےرَد میـــــده💢
بٰا عَــلَــفــ و بَــنْــگْــ 🚬 🌾


فاقد موضوع

نفرین شده

ﺗـَـﺮﺳـَـﻢ ﺍﺯ گُفتَن حَرفاے دِلــَــم ﻧﻴﺴـــﺖ ✖

اﺯ ﺍِﺳﻜﺮﻳـــﻦ ﺷــــﺎﺕِ ﺑَﻌـــﺪِﺷِـــــہ✔ 《هـــــHehـــــه》➣

دوستان مجازی عزیز

ازتون خیلی دلخورم...

بی شیله پیله و دوستانه بگم

خیلی ها بدون نظر از مطالب و پست های جدید وبلاگ رد میشن

بعضی از دوستان هم مطالب و پست های  وبلاگ را کپی میکنن و به اسم خودشون ثبت میکنن

اگر قرار به این باشه که راجع به پست های جدید نظری ندید و مطالب وبلاگ را کپی کنید دیگه از پست جدید خبری نیست.باتشکر

Admin:Mohammad

سُکـُـــوت

نفرین شده


دَربَـــرابَـــرِشُعــــورِ بَعضیـــا↻
☜بـِــه اِحتَـــرامِ مَغـــزِ خَــــر
یـِــه دَقیقـــهْ سُکـُـــوت

حساســـــیت...

نفرین شده

به بَعضـــیا باس گــــُــــفت:
کاش اینـــقدر کہ براے دســــت زدن✔
بہ گوشـــــــیت􀀽➣ حساســـــیت داشتے ↯↯↯
رو تَــنـِـــت هَـم داشـــتے!!!


مسـیـــرَم از همـــہ جُــدا .. ➣

نفرین شده

نہ فــازم غَمــه➣
فقط اونے که لیاقتـــ داره مال منه ➣
اونم که لیاقت نداره مال همه ➣ ♥یه رفــــــــیق دارم♥ ✍اسمش خــــــــداس✍ ✔بحثـــــــسش از همه جداس✔ ↻تــــــــا اون پشتــــــمه↻
بیخیال هر چی مخاطب خــــــــاص✔
✖ وقتــــے✖ " قرتـــے " شــده ☜ شـــاخ ➣ " هــــرزه " شــده ☜ داف ➣ " عشـــق " شـــده ☜ خــاص ➣ " لاشـــے " شـــده ☜ داش➣ " تفریـح " شـــده ☜ لــاس ➣

خریـــت محضـــہ بہ ☜ " هر کســے " اعتـــماد کنـــے ✔ " تنہــــایے " پرچمــــ بالــاس ⇧

خــٰاص واســــه اُســــکــلاس➣ ✔مَـشـتــے بـٰاش✔
بـه هَــــر ...میــرســے سَــریـع نــگـــو
با مـــن بـاش بـا مــــن بـاش➣ . ◇◆ســنگــیـن بـاش◆◇،،،،،

مـَــن نـہ از لاتآےِ پاییـنَم⇩ نـَہ از خوشگـلاےِ بـالــآ⇧
مسـیـــرَم از همـــہ جُــدا .. ➣

هــــــHehـــــه

نفرین شده

بَعــضیا رو باس تو قِـطعہِ هُنرمَـندانــ چــــال کــرد▒█▒

بـَـس کہ خــوب فیــلم بــازے میکنَن↻ لامَصَــــبا➣

کپی کردن متن بقیه از صدتا فوش هم بدتره به خدا

نفرین شده

به بَعــضــــیا باس گفتــــ ✔

عَزیــــزَم این حرفــا مال تو نیـــست➣ ⬅ببــــــــر
⬅بزار
⬅سر
⬅جــــــاش

آفریــــــن


نامردی هم اندازه داره...

نفرین شده

هیچ وقَتـــــ نَخاستَـــم دُشمَنامو بِشناسَــم✖ میـــــدونے چرا؟

چــون باعثــ میشد خیلے از رِفیقامـــو از دَستـــ بـــــِدَم ➣


سیکیتر آدم لاشی

نفرین شده

بعـضــــــی وقتا💣
اونقدر بَــــ✕✕✕ـــد میشم😤
رد میـــ♪ــــدم🚬َ
که حتی خــــ∞ــــدا هم میگه❤

تو رّوحِـــــت لعـــنتی😫
چــرا هرکاری میکنم ✔ خـــــوب نمیشی


no subject

نفرین شده

⇩مــَـــــن⇩

 مِعدَمو با الکل ،مَشروب و قرص ✔

 گوشِمو باهَنذفری های شَبانه ✔

 مُخمو با گل و سیگاری و نعشه جات✔

ریه مو باسیگارو دود و دم ✔

 اَعصابِمو با خاطرات ✔

 چِشِمو با قرمزی رگاش ✔

 بــــــــــه فــ..آ..کــ دادم ➣ حالا اَزَم یہ روحِ خاکِستَرے مونده ☆

 پس با من کل ننداز مَشتے➣


هیس صداے زنگولتـــــ رو اَعصابہ ...✔✖

نفرین شده

بہ بعضـیا باس گفتـــــ :

وقتے باهاتــ حَرفــ میزنم سَرتو تکـــون نَده➣

صداے زنگولتـــــ رو اَعصابَمہ ...✔✖


تـــــــک پرم باهر کـَسے نـمیپَرم

نفرین شده

✔باهر کـَسے نـمیپَرم چون واسَم OFT داره✔

♛ خدا ایــن امکان رو بــِـم MOFT داده ♛

 ★ چــون خیلی بم LOTF داره ★


نفرین شده


در شهرے قدم میزنم کـﮧ دختران لبان سرد خود را سرخ تر میکنند 💋
تا شاید دل سیاه پر از هوس پسرها سرخ شود بـﮧ بهانـﮧ ے عشق❤

در شهرے زندگے میکنم کـﮧ پسرانش اداے مجنون را در مے آورند تا شاید تن لیلے هاے ساده را به دست آورند✊

در شهرے اشک میریزم کـﮧ پسرانش چشمان هیز خود را در پس عینک دودے پنهان میکنند😎
تا شاید دختران در شیشـﮧ ے سیاه عینک، چشمان صادق خویش را ببینند✋

در شهرے مے ایستم کـﮧ دختران بر بوسـﮧ هاے خود قیمت میگذارند تا شاید پسران پولدار شریک آنها شوند💰

در شهرے مے اندیشم کـﮧ پسرانش خود را چون دیوار محکم تعریف میکنند تا شاید دختران تکیـﮧ کنند بر بازوے شیشـﮧ اے آنها💪

دهانت را مے بویند، مبادا گفتـﮧ باشے دوستت دارم❕
من میگویم حق دارند ✔

چون دوست داشتن هاے ما بو دار است💢

بوے سوء استفاده👉
بوے خیانتـــــــــ👉
بوے دروغ و بازے میدهـــــد👋 ❌متنفرم شُدم از عشق و عاطفہ و احساس و دل بستن ❌


هــــнεــــہツ

نفرین شده


☜✖هَــــر کــے از چِـــشـمـــمـــون اُفــتـاد⇩

بـــعــدِش روے ســـَـرِمـون جــا داره .⇧ ☜✖الـــَــبـــتـہ بـہ عـــّـزت شـرَفــــِــ: ↞لٰااِلهّ اِلٰاالله↠
هــــнεــــہツ


دوستــ داشتن کثیفـ

نفرین شده

ببیـن براے خیانتـــــ هزارتا راه هستـــ

 ولے خدایــے هیچ کدوم بہ اندازه تظاهر بہ دوستــ داشتن کثیفــ نیستــ

زِنـدگی مَـن سیـآ سِفیـده...

نفرین شده


زِنـدگی مَـن سیـآ سِفیـده

 جآیے بَرآے

تــوےِ هَفـت رَنـگ نیـس...


همه هار شدن...

نفرین شده

کــاشْ میشُــد گَــردَنِ بَعضّیـــا↻
⇚قَــــلادِه⇛ اَنــداختـــــ〇∝∝
هَــم هُــویّـَتـــــ پِــیدا میکَـردَن✔
هَــم هـــــــار نِمیشُـــدَنْ


بی تعارف...


نفرین شده

با هَم تعارف نَداریم کهـــ

☜ پس به سلامتے

ســــکـــس،پـــــول، مــــاشـــیــــن، مجازے....

کهـ گوه زَدن بہ خیلے از رابطہ ها

هشتاد ضرب شلاق حقش بود...

نفرین شده


گفتم:جرمش چیست

گفت:چون شراب خورده است

گفتم:چرا شلاقش میزنید

گفت:شراب حرام است

گفتم:چرا حرام است

گفت:هر چیز که به بدن انسان ضرر برساند حرام است

گفتم:شراب به بدن بیشتر ضرر میرساند یا شلاق

سکوت کرد

دخترخانم ها روزتون مبارک...

نفرین شده

 ﯾـﻪ ﺩُﺧﺘَــــﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷَﺒـــﯿﻪِ ﭘَﺮﻭﺍﻧــــﻪ ﺑﺎﺷــــﻪ
⇦ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺯﯾـــــﺒﺎ ﻭَﻟـــﮯ ﮔﺮِﻓــــﺘَﻨِـــﺶ ﺳَﺨﺖ
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺎﮐﻪ


دلﮧ پر...

نفرین شده

⇇کَــم اوردم

خـدایـ ـا قربونتـــــ اَعـ ـصابٍ مَن

فاحـ ــشـﮧ نـ ــیست✖

کـﮧ روز وَ شـــ🌃ـــب

مورد تَجـ✘ـاوز قـَ ـرارَش میـدن


خاص بود اما خاصیت نداشت...

نفرین شده

در خیـــــالم پــــٌـشتِ سَـــــرت آب ریختم..
⇦ نه براے ایـنکہ برگردے
تا پاڪ شود هرچہ رد پاے توسٺ از زندگے


اونے کہ باهــــــاتہ فقط پاهــــــاتہ...

نفرین شده

ﺑـــﺒﯿـــﻦ رفــــیـــــق➣

ﻭﻗﺘـــے ﺗـــﻮ ﺟــــﯿﺒﺖ ﭘــــــﻮﻝ ﻧﺒــــــﺎﺷــــــﻪ✖

ﻗﺼــــــﺎﺑﯽ ﺳــــــﺮﻩ ﮐــــــﻮﭼــــــﺘﻮﻧﻢ ✔ ﺑﻬﺖ ﺩِﻝ ﻧﻤــــــﯿﺪﻩ ه ه ✖

 ﭼﻪ ﺑــــــﺮﺳﻪ ﺑــــــه ﻋــــــﺸــــــﻘــــــﺖ✔

پس اونے کہ باهــــــاتہ فقط پاهــــــاتہ...

دنیای مجازی

نفرین شده

خیلـے جُــرأت دارے?

نفرین شده

بہ بَعضــیا باید بگے خیلـے جُــرأت دارے?

هـــاااان?!!

هـِــندونم زیاد تُخــــم داره ولــے همـــہ پــارَش مـــیکنَنツ

پَـــس دوســــــت گرامے✔

شــاخ نَشــ ــ ـو✖➣


...هHe


نفرین شده


اگہ آنلـاٰیـڹ بــودُ خَبَرتو نَگـــِرِفٺ بــِدوڹ سرش لا پاٰٰٰیِ کَسی دیــگست↯↻↯

       ✖پـــَ مزاحِمِ گــوه خوریٰاش نَشــــــو✖

مـــــنو صــــدا نزن...

نفرین شده

↩مـے خـــوام بِـزَنـَــم✔ ⬅زیـــــرِ هَمــــہ چـــے✖

اَز گــِـــریـہ هـام گِـرِفتـــــہ ➣ ◀تـــــا زِنــدِگـــــے↻

ﭼـہ ﺣــﺮﻓﺎیے کہ ﺗﺎﯾــﭗ ﺷُﺪ✍

ولے ﺳِـﻨﺪ ﻧَــﺸُــﺪُ ﭘـﺎﮎ ﺷﺪ ✉⌛↻ چہ ﺣﺮﻓﺎیے کہ ﺗَـہِ ﺩﻟﻢ ﻣﻮﻧـﺪ♥ُ ﺁﺧـﺮِﺷَﻢ ﯾﻪ ﭘُﺴتـــــ ﺷُـﺪ✍ُ ﻻﯾکــــ ﺷـــﺪ√

.

.

.

منو صدا نزن دارم میرم از این دنیا منو صدا نزن کار ما گذاشت از این حرفا
اون روزایی که گفتم دیدی رسید آخر منو صدا نزن یخ زدم تو این سرما


دانلود آهنگ...نفرین شده

هََــــــرررــۍْ

نفرین شده

هََــــــــۍْ فِــــــــلٰانِــــۍْ ✋

وَقْـــتِیْ از زِندِگیمْ پَرتِت کَردَم بیرونْ حَـتّـیْ فِــکْرِ بَـرگَشْــتَـمْ نَـــکُـڹْ❗

 ⬅ دَر دُنْــیٰــاٰۍْ ??مَــــــڹْ??

هِیــچْ ↙آشــغٰالٓـیْ↘ بـٰازیـٰـاٰفـتْ نَمیــشّوَد
⇜مَشْتے ⇝

☜گُنده تَر از زَمیــــــڹ کِه نیســــتے...∅
☜هستے ؟؟

☜زَمیڹ با هَمِــــہ اوباهـَــــتِشّ...↺↻

⇩زیر پاے مَنہ⇩

✘پَسّ بِکـــــــِـشْ کـنِـــــار✘  

♣ﺑِـﻪ ﮔُـﻬَـﻢ ﺯﯾـﺎﺩ ﺍِﺣـﺘﺮﺍﻡ ﺑِـﺰﺍﺭﯼ ﻣـﯿﮕﻪِ ﻣَـﻦ ﺑَـﺴـﺘـﻨـﯽ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾـﯿﻢ★

♣ﭼِـــــﻪ ﺑﺮﺳﻪ بہ ﺑﻌﻀــﯿـــﺎ !!!★


☜ﺗـﻮ☞ ﮔـــــﺂﺯ ﻣــﯿﮕﯿــﺮﮮ ﻭﻟـﮯ ↫ﻣـَــــﻦ↬ ﺟـــــــــِﺮ ﻣﯿـَﺪَﻡ ✔

ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﯿـہ ✘ﺳـــــــَـﮓ✘ ﺑﺎ ♚ﮔـــــــــــﺮﮒ♚ ﺧﯿﻠﮯ ﻓـﺮﻕ ﺩﺍﺭه √

♣هــHeـــه★

✔ کَـسـی کِـه اَز مَـن گُـذَشـٺ...
✔ نِـمـیـگَـم واسَـم دَر گُـذَشـٺ...
✔مـیـگَـم هِـرررررررری خـوش گُـذَشت ﺍَﺧـــــــﻼﻕ ﻣَﺨــــــﻼﻗ ﻧﺪﺍﺭﻡ√√
غرورمو بشکونۍ کمرتو میشکونم‘‘‘’’’
ﻓﻘــــــــﻄـ ...
ﯾﻪ ﺭﻭﺍﻧﯿــــــــــــﻢ ﮐﻪ لنگه ﻧﺪﺍﺭﻩ ☞♚
???? من کلا سہ نفرم ????
معرفی میکنم
✖خـــــودم✖
✖غــــــــــرورم✖
✖اون روۍ سگـــــم✖

▪▪▪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﺍﺳﺖ ▪▪▪ ❗

نفرین شده


▪▪▪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﺍﺳﺖ ▪▪▪ ❗
خدا بیامــــرزه اونایــے ک با ما نموندڹ
بہ سلامتے اونۍ ڪہ پیشمہ
      چہ رفیقمہ
          چہ عشقمہ

ﺳـــــﯿــــﮕــ ـــﺎﺭﯼ ﺍﻡ ➣


نفرین شده


ﺳـــــﯿــــﮕــ ـــﺎﺭﯼ ﺍﻡ ➣

ﻣﺎﻝِ ﭘـــﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧــﺨـــــﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ کہ اینـــــگونه نشـــانم میکنے✔

زیــــــره آســـــمـــــان خــــدایـــم➣
ﮔـــــﺎﻫـــے ﻧَــــﺨـے ﺩﻭﺩ ﻣـــﯿــﮑﻨـــﻢ✔


ﺗﺎ بُُُـــــغــــــض ﻫﺎیم ﺭﺍ ﺧــﺎلے ﺧـــالے ﻗـــــﻮﺭﺕ ﻧــــﺪﻫــــﻢ ✖

ﭘــــﺲ ﺍﻧﮕﺸـــــﺖ اشارتو سمت ﮐﺴــے ﺑـــﮕـــﯿـــﺮ ﮐـہ ﻫــــﻮﺍے ﺟــــﺎﻣــﻌــہ ﺭﺍ ﺑـــہ


ﻟـــــﺠــــﻦ ﮐــــﺸــــﯿـــﺪﻩ اَََســـــــ ت، نــــــ ه هَََـــــواے دِِِلــــــــش را ...

تْــَنْـهـٰایٰـے با ارزشه

نفرین شدهﺳَﻼﻣﺘﯿـہ ﭘﺴَـﺮےﮐـہﮔـﻔتـــ

نفرین شده

ﺳَﻼﻣﺘﯿـہ ﭘﺴَـﺮےﮐـہﮔـﻔتـــ:

مَشتے ﺍﮔـہ ﻣَـﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑـہ ﺑﯿﺸـﺘـﺮ ﺑـﻮﺩﻥ ﺳـﮑـﺴِ ...
 ✘ﻣَـﻦ ﻣَـﺮﺩ ﻧﯿـﺴـﺘﻢ➣
 ﺍﮔـہ ﻣَـﺮﺩ ﺑـﻮﺩﻥ ﺑـہ ﮐـﺎﻓـہ ﻧﺸـﺴـﺘـﻦ ﻭ ﻗﻠﯿـﻮﻥ ﮐﺸـﯿـﺪﻥ ﻭ ﻋﮑـﺲ ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﺑـﺎ ﻟﯿـﻮﺍﻥ ﻣﺸـﺮﻭﺑـﻪ...
✘ﻣَـﻦ ﻣَـﺮﺩ ﻧﯿﺴـﺘـﻢ➣
 ﺍﮔــہ ﻣـَﺮﺩ ﺑـﻮﺩﻥ ﺑـہ ﺍﯾـﻨـﻪ ﮐـہ ﺗـﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﻫـﺎے ﭘﺴـﺮﻭﻧـہ ﺧـﺎﻃـﺮﺍﺕ ﺳﮑــسـ ﻫـﺮﮐـے ﺑﯿﺸـﺘـﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫـﺮﮐـﺲ ﺭﺍﺣـﺖ ﺗـﺮ ﺗـﻦ ﺩﺧـﺘـﺮ ﻣـﺮﺩﻣـﻮ ﻧَﻘـﻞ ﻭ ﻧَﺒـﺎﺕ ﮐـﺮﺩ ﺗـﻮ ﻣﺠﻠـﺲ
 ✘ﻣَـﻦ ﻣَـﺮﺩ ﻧﯿﺴـﺘـﻢ ➣
 ﺍﮔـہ ﻣَـﺮﺩ ﺑـﻮﺩﻥ ﺑـہ ﺍﯾﻨـہ ﮐـہ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘـﺮتـ ﺧَـﺮﺟـﺘـﻮ ﺑـﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻨـﺎ ﺑـﺮﺍﺕ ﺍﻓﺘﺨـﺎﺭ ﺑـﺎﺷـہ
ﺷَـﺮﻣَـﻨـﺪِ
✘ﻣَـﻦ ﻣـَﺮﺩ ﻧﯿﺴـﺘﻢ➣
ﻣَـﻦ ﻣَـﺮﺩ ﺷُـﺪﻡ ﮐـہ ﺑـﺘـﻮﻧـﻢ واسہ یہ لقمہ نون حلال زحمتـــ بکشَم و ﺁﺑﺮﻭﯾـے ﺭﻭ ﺍﺯ ﺭﯾﺨـﺘﻦ ﻧﺠـﺎﺕ ﺑـﺪﻡ...
ﻣَـﻦ ﻣـَﺮﺩ ﺷٌـﺪﻡ ﮐـہ ﺗﮑﯿـہﮔـﺎﻩ ﯾـہ ﺁﺩﻡ ﺿﻌﯿـﻒ ﺗـﺮ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩَﻡ ﺑـﺎﺷـﻢ
مَرد شدم تا کسے چشم بہ ناموسَم نداشته باشہ نہ چشم بہ ناموس کسے بندازم

 ﺑـہ ﺳـﻼﻣَــتے ﺍﻭﻧـﺎﯾـے ﮐـہ
 👈ﻣَـﺮﺩﻥ، ﻧـَہ...ﻧـَـر✖↻

    ﻣَـﺮﺩ بودن به نر بودن نیست

↜هـــــــHehــــه↝

please

✖ɲo C0ρY✖   

ﺗﻨﻬﺎﯾـــــے ﻋـــــﺎﺭ ﻧﯿﺴـــٺ!


تنهایی

ﺗﻨﻬﺎﯾـــــے ﻋـــــﺎﺭ ﻧﯿﺴـــٺ!

ﺍﺗﻤـــــﺎﻡِ ﺣﺠـــٺ ﺍﺳــــٺ ﺑــﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﻫـــــﺎے ِ

         بـــــے ﺩﺭ ﻭ ﭘﯿڪــﺮ...

ڪـَـــرشُدم...


نفرین شده


↜هـــــــHehــــه↝

"دوســـــتـــت دارم"...

خیلیا با شنیدڹ ایڹ جُملہ "خَـــــــــر" شدَڹ...

مَڹ از بَس شنیدم "ڪـَـــر" شُدم...

هه...نفرین شده


▬مَڹ◀لاشی گَرے▶رو اَز تْو بِهتَر بَلَد بودم

▬مُنتِــها اِنقَـد↩وجْود↪داشتَـم ڪـِہ...

▬☜رو تو اِمتِحاڹ نَڪُنَم☞↓

نفرین شده یا فاز سنگین

نفرین شده


سلام به دوستان و طرفداران وبلاگ نفرین شده

با توجه به سایر نظرهای داده شده درمورد عنوان وبلاگ و احترام به نظر شما عزیزان عنوان نفرین شده برای وبلاگ در نظر گرفته شد اگر بازهم نظری بود حتما مطرح کنید


باتشکر؛ارسالی توسط :admin


سَــــــرَم◤ داد نَزنیـــــــد◢

نفرین شده


سَــــــرَم◤ داد نَزنیـــــــد◢

تو مَغـــــــزَم یہ سِــــرے چیـــــــــزارو بِہ زور خوابــــــــوندَم 

✘اگر بیـــــدار شَــــڹ【دَرد】 دارَڹ⇤✘➣


نفرین شده


ســــلام دوستان پیشنهاد میکنم متن زیر را حتما و کامل بخونید بعد نظرتون را مطرح کنید.


رفتار عادی نداری مثل بقیه نیستی 
یه آدم خاص ولی شبیه هیشکی 
هر کی دلش پاک باشه میگن کم داره طرف 
دنیای خوبی داری مثل ما بد سلیقه نیستی 
دنیای خوبی داری آسمونش یه رنگه فقط 
واسه آبنبات چوبی داره می جنگه فقط 
که با شرینیاش تلخی دنیا رو نچشه 
بخند با خندهات دنیای بدمون خفه شه 
ما عاقلارو ببین 
فقط  دروغ میگیم بهم

هر کی میگه دیوونه ای بهت دروغ میگه بخند 
ما عاقلارو ببین به جون هم افتادیم 
تو شبیه ما نیستی پس تو چشماتو ببند 

ما عاقلا انگار ارث پدر همو خوردیم 
فوحش ناموس میکشیم از هر کی کم آوردیم 
ما جنگ جهانیمون سر یه تیکه کاغذه 
خوش به حالت دلت که از این سیاهی راحته 

ما غم و غصه هامون واسه افکار مریضه 
 کسی با تو بازی نمیکنه آبروش نریزه 

ما دنیا رو بد ساختیم تو دنیای ما نیا 
دلت صاف باشه بدی؛ وقتی سیاهی عزیزه 
پس بخند بزار بگن هر کی میخنده کم داره 
ببین شبیه فرشته ای شده که بال و پر داره 
ما یاد گرفتیم دنیارو با خون بسازیم همین
چون خیلی وقته درگیریم با قانون این زمین

دیوونه منم نه تویی که پاکه دلت 
دنیارو سوزندیم دنبال راه بهشت 
دیوونه منم که همش داد و بیداد میکنم 
روزامو درگیرم ؛ شبارو بیدار میمونم 
دیوونه منم که آروم و قرار ندارم 
تو زندون خودمم راه فرار ندارم 

پس فقط بخند ببین ما عاقلا بریدیم 
نفهمیدیم کی ته خط جنون رسیدیم 
ما عقب افتادیم از احساس و عاطفه 
دس به هر کاری میزنیم اگه شرایط پا بده 

ببین مث ماها نباش ما ساده میشکنیم 
تنها فرقمونم اینه اینجا از تو بیشتریم 

تو دنیایی که کسی خوبی یادش نمیمونه 
وقتی مثل ما نباشی بهت میگن دیوونه 
دستامو محکم بگیر راه آسمون کجاست 
دیوونه منم ببین پس نگو راهمون جداست 

سردیه نگاه آدمارو پس دل نگیر اصلا 
تو خوبی غصه نخور این آدمامون بدن

وقتی خدارو میشه دید تو چشمای معصومت 
پس مسیر زندگی رو تو درست میری نه من 

تو تنها نیستی این دفعه باهم میخندیم 

تو تنها نیستی به این دنیا باهم میخندیم 


دانلود آهنگنفرین شدهno smoking

نفرین شده


وقتے  یہ زَڹ سیگـار ڪشید یعنے دیگہ گریہ جواب نمیـده ...


اما وقتے مردے اشڪ ریخـت بدون ڪار از سیـگار ڪشیدن گذشتہ . .


↻هــــــــــــــــــــhehــــــــــه ↻


جــاۍ رژ لـبـــــــــت

روے فـــیــلــتـــر ⇦ســـیگار 

""قــشنــگ"" نــیســتـــ✘ 

♨مــــشـــتے♨

↞نشــوڹ مــیده

 یــــه "زڹ" 

بــا ♚تــمــوم لطافــتــش♚

↯داره یـــه درد " مـــردونــــہ" رو

 تـحمـــل میـڪنہ

حادثه خبر نمیکند...

نفرین شده


نـــاموسڹ چـــــرا ۱بارم⇦ گـــــا ⇨نمیاد پیش ما؟!

زشتـــــہ بـــــخدا همش مـــــا میریـــــم اونـــــجا!✖

...his

نفرین شده

☜❂ﺟﻤﺎﻋـَﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﻨـﺎﻟڹﺍﺯ
ڪمبود ﺩﺧـﺘـﺮِ ﭘﺎڪ
√•ﺩﺍﺩﺍﺵ •√
 ﻗَﺒﻞ ﺍﺯ ﺍینڪہ ﺩُﻧﺒـﺎݪِ【ﻓــــــﺎﻃﻤـہ】ﺑﺎﺷـے⇩ ﺧﻮﺩﺕ ○●ﻋــَــــــــلے●○ ﺑـﺎﺵ❂

نفرین شده


💯🔞✋قیافه👈نَدارَم
                      ✋اخلاق👈نَدارَم
✋هیڪل👈نَدارَم  
                     ✋صدا👈نَدارَم
✋پول👈نَدارَم  
        💯🚫أعصاب ڪه ڪلا ندارم🚫💯
 
 ❌خلاصه بگم آدم👌چـــِرتـــیم👌

👈دم اونایـــــے گرم👌 که ⇦👏هَمیڹ جورے👏⇨ دوسَم دارَڹ وگَرنه از ما بِهتَرو که همه دوست دارَڹ

ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ...

نفرین شده


ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪ✔

         ﻭ ﮔﻔـــــﺘَﻨﺪ ﺯﯾــــﺒـــﺎ ﺑــــــﻮﺩ...➣

↻ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧِﺴـــــﺘَﻢ ﻣﮕـــــﺮ
ﺩَﺭﺩ ﻫــَــــــﻢ ﺯﯾﺒــــــــﺎ ﻣﯿــــــــﺸﻮﺩ ؟
ﺁﻫـــــﺎے ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯے ... ﻧﻮﺷــــــــﺘِﻪ ﻫـــــــﺎﯾــــــــﻢ✍
ﺩَﺳـــــــٺ ﺧــــــــﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴـــــــﺖ ﺩِﻟـــــــــــــﻢ
ﻣﯿـــــــﻨﻮﯾــــــــﺴَﺪ ﻭ ﻣـــــــَـــــڹ... ﻓﻘﻂ
ﻧــــــــﮕﺎﻩ ﻣـــے ﮐﻨــــﻢ . ﻭ ﺣــــﺴــــﺮﺕ
ﻣــــےﺧــــﻮﺭﻡ ﺑــــہ ﻋــــﺒﻮﺭ ﺭﻭﺯﻫــــــــﺎﯾﻢ ﻭ ﺩﻏــــــــﺪﻏﻪ
ﻫــــــــﺎے ﻓـــــــﺮﺍﻣــــــﻮﺵ ﺷــــــــﺪﻩ ﺍﻡ ...
ﺷــــــــﺎﯾـــﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺗــﺮ ﻣــــــے ﺷـــــﺪﻡ ﻓﻘــﻂ ﻭ
ﻓﻘـــﻂ ... ﺍﮔــــــﺮ ﻣﯿــــﻔﻬـــﻤـــﯿﺪے...
ﺣﺮﻓـــــــﻬـــــــﺎﯾـــــــﻢ ﺑﻪ ﻫـــﻤــــﯿـــڹ ﺭﺍﺣﺘـــــــے
ڪہ مے ﺧــــﻮﺍﻧــــے ﻧـــﻮﺷــــتہ ﻧﺸــــــــﺪﻩﺍﻧـــــــﺪ ...✍

نفس بـــــکش حاجے

نفرین شده

نفس بـــــکش حاجےیه شیمیایی جنگ یه نوساتالوژی دور
یه خسته از همه یه دنیای بی غرور
نفست سنگین شده هنوز مونده کم نیار
با چشم بسته میکنه خاطراتو مرور
غلمم میخوا مذاکراتو با جنگ شروع کنه
نفس بکش حاجی تازه جنگ شروع شده
نفس بکش حاجی کلاغا خیلی وقته رفتن
بالا سرتو نگاه کن هنوز لاشخوراشون هستن
نه دهلیز وسطه نه دهلاویه حاجی
دلا سنگ شده تنگه ی هرمزا رو بستن
راستی ماهواره هم داریم دیدی چه خبره اوضاع
فیلمای ترکیه ای شده وصف حال منو شما
دیگه گلی نمیبینی چه برسه پروانه
مردم اسطورشون جای کوروش خرم سلطانه
راستی اعتقادا چی شد بزن یه کانال دیگه
یکی اونور آب از حال منو شما میگه
ببین فرهنگمون خط مقدمم رد کرد
نفس بکش حاجی پوتینا اینجا پره ریگه
کپسول اکسیژنو بزن اینجا سرب داره هواش
خبر اختلاسا میاد با بازتاب یواش
نفست حقه حاجی درداتو میدونم به مولا
شبای عملیات کجا اینجا مشکوکه شباش
حال و هوای اینروزا بوی شلمچه نمیده

حال و هوای این روزا بوی نامردی میده

کبری دافی شده حاجی فکر تصمیم نباش!

بقیــــــه در ادامــــه مطلب

نفرین شده

بـــاهام بودے ✔
 ولـــــے همیـــــشہ میـــدونستم➣
 موندنے نـــبودے⌛
تـــرس از نبودَنِـــت همہ ے لَـــحظہهای قَـــــشنگ بودَنِـــت رو بَرام نـــابود میڪَرد✖↻✖
مَڹ با بودنِـــت نـــابود بـــودم چہ بــِـرسہ بہ نَـــبودنِــــت ...✖↻


خَسـتہ اَم

نفرین شده


دِلَــــم ڪَمے هَوا میخواهَد

     اَمّا دَر سُرَنگ 

         اَز زِندِگے خَسـتہ اَم
 


 ﺩﻳﺸَﺐ ﺧــــــﺪﺍ آﺭﻭﻡ ﺻِﺪﺍﻡ ڪﺮﺩﻭ ﮔﻔــــــﺖ :       
  ﺧــــــــــــﻮﺍبــــــــــــــــے!؟    
 ﻋِﺸــــــﻘِﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺸــَــــﺐ ﻗﺮﺑﻮڹ یِڪــــے ﺩیـــــــگـــــہِ  ﻣﻴــــــﺮﻩ !         
ﺩﺍﺭﻩ بہ یڪـے ﺩیگـــــــہِ میگـــــــہِ  ﺩﻭﺳﺘــــﺖ ﺩﺍﺭَﻡ!!        
 ﺍﻭڹ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺭﺍﺣــــــﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴــــــﺪے؟  
 
 ﻟﺒــــــﺨﻨــــــﺪے ﺯﺩَﻡ ﻭ ﮔﻔﺘـــَـــﻢ :   
   
  ﺧـــــٌﺪﺍ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﺍبــــــــــے ﺧَـــﺒﺮ ﺍﺯ ﺭَﺳــــــﻢ ﺩﻧﻴــــــﺎے خودِتَم ﻧَﺪﺍﺭے !!!!

"بسلامتیه صداقتش"👍

نفرین شده

🔚بــــــهـــــش گـــــــــــفـــتــم دســتــتــو✋ بـــــزار رو قــــــــــــــرآڹ و بـــگو تـــا اخــــــــــر با مـــــنــــــــــــۍ ...

.!دســـتــشـــــو✋ گـــذاشــــــت رو قـــــــــــــــــرآڹ و زد زیـــــــر گــــریـــه گــــفـــت بـــــخــــــدااا عـــــاشـــــــق یــــکـــــے دیــگـــــــــــــــــــه ام.....!🔃❗💯


"بسلامتیه صداقتش"👍

بـــــشاش به ❌عشق❌

نفرین شده


پــــ👢ــــایِ مــَـعـرِفَـــتـــْـــ کـــِــ میـــاد وَســـــَـــــط ❌ دَســـ👋ـــــتِ خِـــیْـلـیـــــــــا کـوتــ✂ــــاه میــشه🚩

همه یادشون میمونه "باهاشون" چی کار کردی ولی یادشون نمیمونه "براشون" چی کار کردی!

* این روز ها اگه کسی گف : «من عاشقتم…» بـــگو تا ساعت چنــــــد…!!!
* خیلی وقت ها بهم گفتن : چرا میخندی ؟ بگو ما هم بخندیم…

اما , هرگز نگفتن چرا غصه میخوری بگو ما هم بخوریم …!!!
بعـــــــــضــــــــیا … ســــــــادگیشــــــــــــونم از روی زرنگیـــــــــــشونه !!! اعـــــــــــتــــــــــــــــماد نکــــــــــن…

از فحش ھم بدترہ برے پشت خط کسے کہ یہ ساعت پیش گفتہ⇦↩شب بخیــــــــــــــــــــــــــــر↪


لعنت به کسی که عاشقم کرد...

نفرین شدهنفرین شدهنفرین شده


گُفت: میشناسیش؟؟!
 صَدتــا خاطِره اُومد جِلو چِشمَم
  یہ لَبخَـــند زَدم گُفتَم نہ ڪیہ؟؟!

ﺧﺴﺘـہ

نفرین شده

ﺩݪ ﺷﮑﺴﺘـہ ﺍے ڪناﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺳﯿﮕـــﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ
ﺧﺴﺘـہ ﺑﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ڪہ ﯾـــــاﺩﺵ ﺭﻓـٺ ﺑﻌﺪﺍﺯﺁﺧﺮﯾڹ پٌڪ ﺳﯿﮕـــﺎﺭ ﺭﺍ بہ ﭘﺎﯾﯿڹ ﭘﺮٺ ﮐﻨﺪ نہ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ...

نفرین شده

      ــــــــ...ـْــهـــــــــه

         ↯: ﺑــہ ﺑــــﻌــــﻀــــﯿــــﺎﻡ ﺑــــــﺎﺱ ﮔــــﻔــــــٺ:

              ☜♚ﻗـﺒـــﻞ ﺍﯾــــﻨــــﮑـــہ ﺑــــﮕــے  ﺩﻭﺳــــﺘـٺ ﺩﺍﺭﻡ

                   ✘ﺧــــــﻮﺩ ﺍﺭﺿـــــﺎﯾــــۍ  ﮐــــــڹ
                         ﺷــــــﺎﯾــــد بـــــر طرف شد✔

نفرین شده

ﻫﺮﭼﻘﺪﺭﻡ ﺑﻴﺨﻴﺎﻝ ﺑﺎﺷـــــــے…
ﺑﺎﺯﻡ ﻳﻪ ﻣﺸﺖ ﻻﺷـــــــــــــــــــــــــــۍ …
ﻧﻤﻴﺰﺍﺭڹ ﺗﻮ ﺣﺎݪ ﺧﻮﺩٺ ﺑﺎﺷۍ.…
ﺍﺻڹ ←↓❂↻↓ ﺍَﻋـــــــــــــﻮﺫُ
ﺑــــــــــــﺎﻟـــــــﻠـــــــــﻪ ﻣِـــــڹ ﺍﻟــــــﺎٓﺩَﻡِ
ﻟــــــــﺎﺷـــــــــــــــــــــــۍ ↬ ↑↻❂

↻هــــــــــــــــــــHEHــــــــــه ↻
√ ﻣـــﺎ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﻧﺒﺎݪ ڪﺴــــــــــــــﮯ √
∅ ﻧﺒﻮﺩﯾـــــــــــﻢ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯿـــــــــــﻢ ∅
❥ ﻫﺮ ڪـــــــــــــﮯ ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ❥
⇜ ﺧــــــﻮﺩﺵ ﻣﯿﺍﺩ ⇝
↫ ﺁﺭــــــــــه↬
☜ ﻣﻦ ﻧﻤﯿـــــــــــــﮕﻢ ﺷﺎﺧَــــــﻢ ﯾﺎ ﺧﺎﺻـَـــــــﻢ ☞
ﻣـــــُــــﻬـــــﻢ ﺍﯾﻨــــــــــــــﻪ
✘ ﺗﻮ ڪﻪ ﺧﺎﺻــــــــــــــﮯ ﯾﺎ ﺷﺎﺧـــــــــــــــﮯ ✘
↹ ﺩﺭﮔﯿـــــــــــــــﺮ ﻣﺎﯾـــــــــــﮯ ↹
“ﺍﯾﻦ ﯾَﻌﻨـــــــــــــــــﮯ ﺍﺭﺯِﺵ”✖
ﻫــــــــ HeeHـــــــــــﻪ
⇦ﻫﺮﮐﯽ ﻣﺎﺭﻭ ﺧﻮﺍﺱ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﯾﺎﺭو یاورﺵ➣
**** ﻫﺮﮐﯿﻢ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ⇦ ...… خوار مادرش ***
                        هررررررے....

خیانــــت

نفرین شده

تنت در آغـــوش کسی ودلت پیش دیگـــــری هزار خطبـــه هم کـه بخوانند خیانت است ..!!

ﺧــــــﺮﺍب ﺷـــــﺪ ﺗﺼﻮﯾــــــﺮش

نفرین شده

ﺧــــــﺮﺍب
               ﺷـــــﺪ
                               ﺗﺼﻮﯾــــــﺮش

                               ﺣﺘــــے ﺍﮔــــﺮ
                                   ﺧــــــــﺪﺍ
                                 ﻓــــﺮﺳﺘـــد
                            بـــﺎﺭﺍڹ ﺍﺳﯿـــــﺪے
                                   ﺑــــــﺮﺍۍ
                               ﺗـﻄﻬﯿــــــﺮش                         
                             ﺑــــﺮﻑ ﭘـــﺎﮐـــــے
                                  ﺑـــــﺮﺍۍ
                              ﺗﺸـﺒﯿـﻬـــــش
                         ﻣﺤﻤــــﺪ ﻭ ﻋﯿﺴــــۍ
                                  ﺑــــــــﺮﺍۍ
                              ﺗـﻀﻤﯿﻨــــش
                        ﯾـــــﺎ ڪــﻪ ﺷﯿﻄــــﺎڹ ﺭﺍ
                                  ﺑــــــــﺮﺍۍ
                               ﺗﻘﺼﯿــــــﺮش
                               ﺗﻤﺎﻡ ﺷــــــــﺪ،
                             ﺧـــــــﺮﺍﺏ ﺷــــﺪ
                             ﺗـــــﺼــــــﻮﯾــــرش..

عِــــشـــْــق مَمــــْـنوع✖

نفرین شده

بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
             اَز زَمانے ڪِہ..

عاشِـــــقانہ عـــِشق وَرزیدم و ظالـــمانہ ظٌلم دیدم..

بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
                 وقتے ڪہ ...
بہ وٌسعَـــت صِداقَــــتم دٌروغ شِنیدَم...

بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
                 وقتے ڪہ ...
خاڪے شُدم امّا آنـــها ڪہ خـــــاڪِ پایم بودند     برایـــــَم مَـــــغرور شُـــــدند...

عِــــشـــْــق مَمــــْـنوع✖

                       تا زَمانے ڪہ ...

          هَـــــوَس را عِــــشـــْــق  میگویند...

عشـــق نه✖ مرسی...!

نفرین شده

👈فَقَـــط یِـــہ بـار دیگِــہ میتــونَم 👉

❤❤↜قَلبَمــو↝❤❤
                         ↩▪▪بِـه ڪَسـۍ بِـدَم▪▪↪

اونَـــم زَمــانیِـہ ڪہ⏳
                                    دُڪتُـر تأییــد ڪُنِه ✔


                مَــــرگِ مَغــــزۍ شُــدَم..🔚


✔✔مشـــتے✔✔

نفرین شده


✔✔مشـــتے✔✔
✘✘تیـــــریــــپ لاتــــــے رو کـــہ با مــوچیـــــــن بر نمــــیــــدارن✘✘
          ✔✔اره فـــدات شــــــم✔✔ ⇩ ﺑـــــﻮى سیگار ﮔﺮِﻓﺘـــِـــہ ﺗــَــــــــﻤﺎﻡ ﺯِﻧﺪِﮔــﻴـــــﻢ ⇩

⇦ ﺗُــــﻮیى ڪِہ ﺑِﺨـــﺎﻃِـــﺮ ﻛِﺸﻴـــﺪَﻥ ﻳڪ سیگار ...
 ﺁﺳـــــِـــــﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑــِـــہ ﺯَﻣﻴــــــــــﻦ ﻣﻴـــــﺪﻭﺧﺘـــــــــے ... ⇨

             ↯ ﻧﻴﺴﺘــــــــــے تا ﺑِﺒﻴــــــــــنى ↯

⇦ پــــُـــــک ﺑـــــِـــــہ ﭘـــــُــــک ﺑـــــِـــــہ ...
                ﺳﻴﻨـــِہ ﺍَﻡ ﺷِﻠــﻴڪ ﻣﻴڪُنَم ... ⇨

⇦ شایــــَــــد مث قدیما ﺑـــــﻴﺎیے ﻭ بِگـــــویے ... ⇨
          ?? ﺟــــْــــــﺎﻥ ﻣــــــَــــﻦ ﻧـــــَـــــڪِش ...


نفرین شده

آهای بچه 👉

نامردی کردی ...؟حلااااالت

خنجر زدی....؟ حلاااالت

طعنه زدی....؟حلاااالت

رَکَبْ زدی ....؟ حلاااالت


اصن بچه ای ☞

باشه.....قبول ✔فقط باش.....
باش تا یه روزی همچین شارژ بشم و از جام بلند شم ✌

که رو دست تمام نامردیات بلند شم! ✌


بحث انتقام نی ❎

یه حق هایی نا حق شده!!! 👎

حقم که گرفتنیه! 👎


ببین منو...؟؟

                   ☜میگیرم ازت☞

بــــیخیال رفـــــیق

نفرین شده


حال ما با دودو الکل جانمی آیدرفیق...

زندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیق...

روحمان آبستن یک قرن تنها بودن است...

طفل حسرت نوش مادنیا نمی آید رفیق...

دست هایت راخودت "ها" کن اگر یخ کرده اند...

از لب معشوقه هامان "ها" نمی آید رفیق...

هضم دلتنگی برای موج آسان نیست...

آب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیق...

یا شبیه این جماعت باش یاتنها بمان...

هیچکس سمت دل زیبا نمی آید رفیق...


&هھ&

نفرین شده


&هھ&

" شـــک نکن "  دنیا همینه :
.
مـرد بودن " دَرد " دارد ..... نامرد بودن " کـِـیـــف " !!
خوبی " تــاوان " دارد ..... بدی " احترام " !!
پاک باشی " تـَـنهایی " ....... خیانت کنی " با کلاســی "

اما


?? دور باشـــی و تــپــــــنده
?? بهتر است از این که
?? نزدیـــک باشی و زننـــــــده
☜ این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی
✘ دیگر تنـــــــــها نخواهی بود✘

به سلــــومتی

نفرین شده

به سلــــومتی آرمـــــین...
که به همه یاد داد کسی که خیانت میکنه را...
نمیبخشن ¿ خاکش میکنن¡


پای روضه ی خودت گریه نکن...

نفرین شده

پای روضه ی خودت گریه نکن...وقتی گریه ننگِ مردونگیه

دوره ای که عاقلاش زنجیری ان...سوته دل شدن یه دیوونگیه

این روزا دوره ی غیرت کُشیه...کی می دونه قیصر این روزا کجاست

بکُشی و نکُشی،می کُشنت...اینجا بازارچه ی آب مَنگُلیاست

اینجا سرزمین واژه های وارونــــــــه است ...

نفرین شده

 اینجا سرزمین واژه های وارونــــــــه است ...

جایی که گنج می شود "جنگ"!

درمان می شود "نامرد"!

قهقه می شود "هق هق"!

اما دزد همان "دزد" است

درد همان "درد"!

 و گرگ همان "گرگ "!

آری سرزمین واژه های وارونه...

سرزمینی که من، "نم" زده است ...

یار، "رأی" عوض کرده است

راه گویی "هار" شده است و روز به "زور" می گذرد ...

آشنا را جز در "انشا" نمی بینی و چه سرد است این "درس" زندگی ...!

 اینجاست که مرگ برایم "گرم" می شود...

 چرا که درد همان "درد" است...

"وتویی که این متن را میخوانی مواظب خودت باش درسرزمینی که درد همان "درد" است و درمان،"نامرد

 می شود؛واسه ی دردت تن به هر درمانی ندی...

من خودم را کوچک کردم...

نفرین شده


من خودم را کوچک کردم... تا تو خودت را کوچک نبینی

اما تو کوچکتراز آن بودی که با این حرف ها بزرگ شوی

بزرگ شوی... و بفهمی وقتی به کسی دست میدی حداقل به بقیه پا ندی؛

تنهــــــــایی=مـــــــــــرگ

نفرین شده

ای کاش جرم تنهایی "مرگ" بود
آنوقت کسی از ترس جانش کسی را تنها نمی گذاشت؛

خســــــــــــــتہ...

نفرین شده

حاجـــــــے تنهایــــــــے مــــَـــــن✍

 با تنهایـــــــــے تــــــــــــــو خیلــــــــــــــے فـــــــــرق داره...
    فرقشـــــــــــم اینجاســــــــــــــت ↘

✖تــــــــــــــو سینگلــــــــــــــے✖
              مــــــــــــــن خســــــــــــــتہ...

↻✍↻ مَــــــــــجازے ⇩

نفرین شده

↻✍↻ مَــــــــــجازے ⇩

هَـمـه شـُدَن لَــــــــــش وَ عَـلَـــــف کِــش󾬋!!!

ادَا لـــــ⇝ـــــاتـا رُو دَر مـیــــارَن【󾮚】

عَـڪـس با سیگــ󾬞ـــار وَ عَـلَـــ✘ـــف و مَشـــــروب󾬋

★☆★ هــــــHehــــہ ★☆★

اَگِـه قَـــــرآر بود کَسـے بآ گُـــــنـده گـــــوزے بـِه جآیـــــــــے بِرِســہ

اَلــــ↷ــــآن رآســــــــــــ‌و سُلـطــ.ـــآن جـَنـگـَل بــود..{♜}

یـِکـَم سَـنـگین بـاش...

شـــــاخ بـــــودن تـــــو دٌنـیـاے مجـازے

یـہ نـٍـت قـوے میـخاد

و یـہ ادم بیـــــڪــار ✖∝✖


✘《« ﺑـﻪ ﺳـــــﻼﻣﺘﯿــــــﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠــﺎﺯﯼ »》

ﮐﻪ【ﺟـــــــــــﻨﺪه ﻫـــــــﺎﺭﻭ】

خاص و آس و تخس ﮐـــــــﺮﺩ

《ﺑﭽــﻪ ﮐﻮﻧﯿــــــــــﺎﺭﻭ》

ﻣَــــــــــــﺮﺩ✘❂↑ 
          

                         ↹↯هـِــْــــِـــʘ͜͡ʘــِــْــــِــــه↯↹

                            ↫بــْــــِــگـٰــوٰ مـِرســٰـىٰ↬

شـــ🌃ـــب که میشہ...

نفرین شده

شـــ🌃ـــب که میشہ
تازه زندگے مڹ شروع میشہ↪
هندزفـــ🎧ــــرۍ تو گوشــ👂ـــم
یہ آهنــــ🎵ـــــگ غمگیڹ
یہ بــــ😢ــغض و
کلے علامٺ ســـ❓ــؤاݪ تو ذهنــم
ڪہ آخہ مـــن چہ مـــرگـــمہ↻

آره تو راس میگی...

نفرین شده


آرِه تُـو راســت مـیـگـی.👍

مَـن وَ تُـو بِـه هــَم نـِمـیـخــُوریـم
مــا مـِث شـُما زِنـدِگـی نَـکـَردیم
عِــــــــــشـق نـَکـَردیـم.
خُـــوشی نـَدیـدیـم

اَز َوقـتــی چـِشـمـامـون بـاز شــُد بَـدبَـخــتـی دیـدیـم وَ سـَخــتـــی
مـا فـیـلــم نـَدیـدیـم
کِـتـــاب نـَخـــونـدیـم
زیـر لـَگَـد هـای زِنــدِگـی لِــه شـُدیـم

مــِث شـُما کــِنـار یــَخـچـال بــابـا،، بُـــزُرگ نـَشـُدیـم
دَسـتـِمـون تـوو جـیـــب خــودِمـون بـود
اَز  .....  بـابـا بــالا نَـرَفـتـیـم

دُرسـتـه از مـا خُـــوش تـیـپ تَر
و خـــُوش جـیـب تَـر هـَسـتـــی
دُرسـتِـه تـوو پَر غـــوو بُزُرگ شـُدی واسہ خودت شاخی شـُدی
وَلـــی بـا ایـن وُجـــود خِیـلـی زیـــــری

                   رفـیـــــ.ــــــق

 مـا نـَه پـــول داریـم ڪِه پُـــز بِـدیـم💲
نَه ماشــیـن داریـم ڪِه عــِشـــق کُنیم🚕
نَه قـیــافِه داریـم ڪِه بِگـیریـم💂

              ما فَـقَـط آدَمـیــم
✖چـیـزی ڪِه خِـیـلـیــا نـیـسـتَـڹ ✖

دوراهی

نفرین شده
شاید روزے بے خبر دیگر پستـــــ نگذارم...
      دلم مےخواهد ترانہ‌ے خداحافظے رابنویسم...      
         روے دیوار همیڹ مجازے
       ولے...
واژه‌ها فرار مےڪنند
     دلم طاقـٺ نمےآورد
        اشڪ‌ها اماڹ نمےدهند
   نمےدانم ،شاید مڹ هم روزے
بے خداحافظے بروم از ایڹ
                   صفحہ‌ےِ مجازے..

هری


نفرین شده


°•○  حـــــریـــــمِ مــــَــــــن  ○•°

↯ حـــــریـــــمِ ســُـــلــطان نـــیــســـــت ‌↯
 
♢ڪـــــہ حـــــرمـــســـــرا بـاشـــہ 《  》

★ حـــــریـــــمِ مــــــَــن حـــُــرمـــــت داره ★

♥ بـایــــد لایـــــق بـاشـــــے ↻

                     تـا دعــَـــوت بــشـــــے✍

ملت حشری

نفرین شده


ﺑﺮﻫﻨﮕنےﻭ ﻓﺤﺸﺎ : Like ــــــ ﻧﺠﺎﺑٺﻭ ﺧﺎﻧﻮﻣـے : Block
ﻫﺮﺯﮔــے ﻭ ﻫﺮﺯ ﭘﺮے : Like ـــــــ ﺗڪ ﭘﺮے ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭے :Block

ﻫﻮﺱ ﻭ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺷـے : Like ـــــ ﻋﺎﺷﻘــــے ﻭ ﭘﺎڪے : Block

ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺭﯾﺎ : Like ــــــــــ ﺻﺪﺍﻗٺﻭ ﭘﺎڪے : Block

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺩﺍڹ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺯﻧﺎڹ ﻓﺎﺣﺸہ ﺍﻧﺪ ...
ﻭ ﺯﻧﺎڹ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻣﺮﺩﺍڹ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ ...
ﺁﻫﺎﺍے ﻣﺮﺩ : ﻭﻗﺘـے ﺗﻮ ﻻﯾڪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺎﺣﺸہ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎڹ ﻣﯿﺰﻧـے ﻭ
ﺗﻮ " ﺑﺎﻧﻮ " ﻭﻗﺘـے ﺧﻮﺩٺ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻻﯾڪ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷـۍ ...
ﺩﯾﮕﺮ ﻧـہ" ﻣﺮﺩے " ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧـہ " ﺑﺎﻧﻮے ﭘﺎﮐـۍ " ...
ﭘﺲ " ﻣﺮﺩ " ﺑﺎﺵ ﻭ " ﺑﺎﻧﻮ " ﺑﻤﺎڹ ...
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ " ﭘﺎڪ " ﺑﻤﺎﻧﺪ


✖خوبی بسه دیگه✖


نفرین شده


✍مــَن یــــه زمانے خــُوبـے تُوُ ذاتــُم بـُود♚.♔
       ♚ وَلـے حــِیُـف لـُیاقـَتـا کَـــُم بـــوُدُ .♚ ☞

                  ♔♚⇜خُـدایـ ــا♚♔
             ♚بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَم♚

      ♚بَایــد از پــَس بنــدِه هاتـ بــــَـر بیـــام♚.⇝
           و♚↺مـن اگـــه حــالــم بـــدهِ♚
              ♚اگــــه راهـــــــم کــــــجه↻♚
        ♚↺اگـــه فشـــارم همیشــه رو صَــدهِ♚

    ♚اگــه تـــا حــرفــ میـــزنـــے میگــــم خفـــه↻♚

♚↺اگــه بــد دهنمـــو حــرفــــام بـــــــدهِ♚

                    ♚ولـــــــــــے تـــــــــــو↻♚
          ♚↺جــون مــادرتــــ  گیــــر نـــــــده♚

♚همینجـــوری هــم افتــادم تـــــو هُلــــم نــــده↻♚

♚مـن عوضـــی نشـــدم فقــــط یکـــم عـــوض شــــدم!♚
♚دیگــــه بـه کســـی خوبـــــی بیـــــش از حــــــد نمیکنــــــم کـــه فکــــر کنن خوبـــــی از خودشونـــه!!♚

♚دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــــــن اضافـــــی تعطیــــــــل!♚
♚بـا هــــــر کســــــــی دقیقــا مثـــــــل خـــــــودش♚
                               همین
                     ✖هــــــــــHehـــــہ✖

دردودل


نفرین شده

رِفیـــق
داغــ.ـونَــم بِه مُــولا...
 نَـه کِـه ضَعیــف بـاشَـم... نَه !
بے هَــــوام
         اَمــا رو هَـــوام...

تـو دِلَــم زیـــاد حَـرفِـه
اینــجـا جــ.ـــاش نیـست بگَـم ... 
                 اُفـت داره...!!!

 غَـریبِـه مـیشـنَـوه
         شــ ــآخ میشِه ...?

        بَـعـضـے حَـــرفــا هَـست
               که پـُســت نِـمیشـن
   بَلـکِـه بُــغض میـشَـن...

↯پایــه درد و دل↯
✘مـــن نـشین✘

●●بــوی●●
⇦↯دود میــگیــری مشتے↯↯


...Heh

نفرین شده


ببیــڹ دختـرجـ‍وڹ.....؟؟؟

وَقتـے یہ بچــِّہ مـــــامانےُ انتِخـــاٰبْ میکُنے 


کـہ پُشــتِ مــاٰشینِ بـابــاشـہ... ??


دِلــشْ بہ کــاٰرتِ عاٰبرْ بانکِ بــاٰبــاٰشْ گــَرمـِہ...??


بـچّــِہ قــُرصـے وْ پــودرے باشـگاہی...??


اِنْتــِظاٰرِ " مـردونِگــے اَزَشْ نــَـداٰشتِـہ بــاٰش! ?? 


بَعــْدْ نیـاٰ ایــْنجا... ??


نـاٰلِـہ بــِزَنْ کـِہ از "مــَرْداٰ مُتِنــَفّـِرے " ??


رل  زدے . . . ¿¿¿
ﺧـﻮش ﺑِـﮧ ﺣـﺎﻟـِﺖ .  .  .¡¡¡


وﻟـﮯ ﺗـِـــﺮ زدے ↯


ﺑــﺎ اوڹ  اِﻧـﺘـِﺨــﺎﺑِــﺖ ↯

نفرین شده


   ⇦  اَز like.. بٌکٌن هایِ زوری ⇨

              ✖ اَز block کردن یا شدن✖

     ✍   اَز postهایِ خٌود شــــاخ.. پِنداری✉

                اَز نَفهمیدَنِ نفهم ها . . .??

    اَز RELATIONSHIP های چند دقیقه ای .⌛

     اَز خود گِرفتَن ها ..بِخاطِرِ likeشان!!!! هه!!!

                   ↻ اَز pvهایِ تَبلیغاتی↻

   اَز گذاشتن عکس مردم و مسخره کردن آنها❌

         اَز پٌست های ท๑ ς๑ργ مَسخَره ✍✖

              اَز مسابقات modeling ➣

  اَز دوستت دارم های پوچ بی عَمل بی ثمر♡✖

         ↯↯↯اَز آدم های دو رو و دو رنگ ↯↯↯

               ∝∝∝.... اَز تنهاییم . . .∝∝∝

             اَز بی احساسِی و سرد بودنم ✋

                اَز بیخوابی هایِ شَبانه اَم . . .

                     اَز این هَمه تَنـَفٌـــــر ❌

                     مٌتَنَفـــــِـــــ❌ــــرَم!!!!!!....