نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

سال نو

سال نو

حاجّے تَقویمِ اِمـسال هَـم🗓

بـا تقـویــمِ پــارســـــال🔙

هیـچ فــرقـے نمیـــکنـــــہ❌

وقتے هَمہ رُوزاے سال بہ فـاکـ میرے🖕

امیدارم سال خوبی داشته باشید منتظر تغییرات جدید در سال جدید باشید.../


چهارشنبه سوری!

چهارشنبه سوری

سرخ میشوی وقتی می شنوی دوستت دارم♥

زرد میشوم وقتی می شنوم

دوستش داری….

چهارشنبه سوری راه انداخته ایم

سرخی تو از من زردی من از تو!

همیشه من می سوزم….و همیشه تو می پری….

تَنهایے مَرد

مرد

تَنهایے مَرد ها👤

خیلے دَردناکتَر از تَنهایے زَن هاستــ💥

یکـ زَن وقتے اِحساس تَنهایے میکنـد👉

وقتے دِلش میگیـرد👉

وقتے بُغّض خَفہ اَش میکنـد👉

خودَش را دَر آغؤش مَردش مےاَندازد💏

و تَنهایے هایَش را گریہ میکنـد💦

اَمّا یکـ مَّرد...☝️

تَنهایے یکـ مَّرد را کُدام آغؤش پُر میکنـد⁉️

یکـ مَرد تَنها کہ بُغضّ دَست اَنداختہ دور گَلویَش و دارد گَلویَش را فِشار مےدهَد✊

و مُشتـ بہ سینہ اَش مےکوبَد👊

توے بَغَّـل چہ کسے❔

سَرش روے شانہ ے چہ کسے

گریہ کنـد⁉️

شاید چَند نَخ سیگارو قًدم تو خیابونا حالِشو بهتر کنہ🚶🚬

هَمــیــــن...


نســل سوخته

نسل سوخته

َِحَِاَِلَِمَِ اَِزَِ نَِسَِلَِ خَِوَِدَِمَِ وَِ بَِعَِدَِ اَِزَِ خَِوَِدَِمَِ بَِهَِمَِ مَِیَِخَِوَِرَِد✋
َِنَِسَِلَِےَِ اَِفَِسَِرَِدَِہَِ اَِزَِ تَِعَِدَِدَِ عَِشَِق❤️
نَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ مَِیَِگَِوَِیَِدَِ سَِوَِخَِتَِہَِ اَِمَِاَِ آتَِشَِ شَِهَِوَِتَِشَِ هَِمَِہَِ رَِاَِ دوخِتٍِہ🔥
نَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ دَِخَِتَِرَِاَِنَِشَِ بَِہَِ اَِسَِمَِ بَِاَِجَِنَِبَِہَِ بَِوَِدَِنَِ جَِڪَِ هَِاَِ مَِیَِفَِرَِسَِتَِنَِدَِ وَِ لَِاَِیَِڪَِ مَِیَِڪَِنَِنَِدَ👍
نَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ بَِاَِ پَِوَِلَِ تَِنَِ مَِیَِفَِرَِوَِشَِدَِ وَِ مَِیَِخَِرَِدَ💵
َِنَِسَِلَِ دَِوَِسَِتَِےَِ هَِاَِےَِ یَِوَِاَِشَِڪَِےَِ دَِوَِرَِ اَِزَِچَِشَِمَِ عَِشَِقَِشَِاَِنَِ دَِرَِ پَِےَِ وَِےَِ َ👁
نَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ مَِتَِاَِهَِلَِ اَصل خَِوَِدَِ رَِاَِ مَِجَِرَِدَِ مَِیَِدَِهَِدَِ وَِ مَِجَِرَِدَِ اَِزَِ بَِوَِدَِنَِ بَِاَِ مَِتَِاَِهَِلَِ هَِیَِچَِ عَِبَِاَِیَِےَِ نَِدَِاَِرَِدَ❌
َِنَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ زَِنَِاَِنَِ مَِتَِاَِهَِلَِ دَِرَِ چَِتَِ دَِلَِ وَِ قَِلَِوَِہَِ مَِیَِدَِهَِنَِدَِ وَِ تَِاَِ خَِوَِدَِ رَِاَِ دَِرَِ بَِسَِتَِرَِشَِاَِنَِ نَِبَِیَِنَِنَِدَِ خَِوَِدَِ رَِاَِ پَِاَِڪَِ مَِیَِپَِنَِدَِاَِرَِنَِدَ❕
َِنَِسَِلَِےَِ حَِاَِلَِ بَِهَِمَِ زَِنَِ ڪَِہَِ اَِزَِ زَِنَِدَِگَِےَِ فَِقَِطَِ بَِاَِزَِوَِهَِاَِےَِ بَِاَِدَِ ڪَِرَِدَِہَِ وَِ سَِاَِپَِوَِرَِتَِ تَِنَِگَِ وَِ هَِمَ💪 آغَِوَِشَِےَِ هَِاَِےَِ یَِوَِاَِشَِڪَِےَِ رَِاَِ دَِرَِڪَِ ڪَِرَِدَِہَِ👖
َِنَِسَِلَِےَِ ڪَِہَِ حَِاَِضَِرَِ نَِیَِسَِتَِ بَِاَِ وَِاَِلَِدَِیَِنَِ خَِوَِدَِ دَِرَِ ڪَِوَِچَِہَِ وَِ بَِاَِزَِاَِرَِ رَِاَِہَِ بَِرَِوَِدَِ؛ چَِوَِنَِ آنَِهَِاَِ ڪَِلَِاَِسَِ اَِوَِ رَِاَِ پَِاَِیَِیَِنَِ مَِےَِ آوَِرَِنَِدَِ🚶
َِنَِسَِلَِےَِ دَِرَِوَِغَِگَِوَِ ڪَِہَِ دَِیَِگَِرَِ حَِتَِےَِ سَِوَِگَِنَِدَِ بَِہَِ مَِقَِدَِسَِاَِتَِ هَِمَِ شَِدَِہَِ ڪَِاَِرَِ هَِرَِ رَِوَِزَِشَِاَِنَِ.🗣
نَِسَلَِ دُوَِدَِ🚬 نسَلَِ هَِوَِسَِ💋نسَلَِ خُِوِدَِکُِشَِے🔫 نسَلَِ قِِرَِصُِ آمَِپُِوَِلَِ💊💉نسَلَِ خَِیَِاِنَِتِ🔪نسَلَِ تَِنَِ فُِرَِوَِشَِےِ...َ