نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۱۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

یــآ حُسِینْ

مادَرَمْ گُفْتــ:حُسِینْ تِکِہ کَلامَتْــ باشـَد√

هَر وَقْتــ شُدے مَسْتِ رُخَش،شیرَمْ حَلالَت باشَد✋

مِثلِ یِکـ مُردِه کِہ یِکـْ مَرتَبہ جان میگیرَد❕

دِلَم اَز بُردَنْ نامَتــ هَیِجان میگیرَد💢

قَلَبم اَز کار کِه اُفْتاد بِہ مَن شُوکــ نَدَهید💔

اِسمِ اَرْبابــ ْ بیایَد،ضَرَبــان میگیرَد💓


پست ویژه محرم

نفرین شده

▪پُستـــ ویّژه مُحَـرمـّـ▪

آقـا پِسـرا موتوراتونو آماده کردید🚲❓
شُماره هاتونو نِوشتین📲❓
مُوها فَشن هستن💂❓
راستے امسال علامت🔱 چند تیغہ بلند میکنے❓
مِثل این کہ دوس دُخترت رِفیـــقاشم میاره
 تو دسته هیـءتِتون نَباید جلوشون کَم بیارے💪
هــــِـہ
حاجـــّــے با این کارا شـــاخ میشے⁉
    
دُختَـرخـانوما لَوازم آرایشتونو خَریدین💄💅❓
پاشنہ بلنداتون پاتونو نمیزنہ👠❓
مُوهارو رنگـــــ کردین💇
فِکر اینے با کے بِگردے بیشتر بِهت خُوش میگذره❓
یا تاسوعا عاشورا کُجــاشلوغ تره برے خودتو نشون بدے❓

حاجّے لِلاهے تورو ب اِمام حُسین بَس کن آبجے، داداش
بہ حرمَتـــ لبـــــ تِشنَش نذار دلش بِشکنہ💔
 کہ خدا میشکنہ َقلبـــِتو💔

ما هَـمـون نامَـــــرد ولی شما مـَــــــــرد

نفرین شده

⇦تُــووے روزِگـــــــــارے کِــہ:

یہ ِ پِـسَـر ۱۸سالِـہ با مُوهـاےِ اُتـو کِشـیـدِه✂

و اَبـروهــاے مِـــــــداد کشیده ✏
و صـــورَت شـــــیــش تـیغ شُـــده👉
با مــا‌شـــین' شاسـے بُـلـنـد بـابـاش 🚗
با ۴تا آمپولــــــــــو قرص💉💊
زبون چَرب و ....لیصـــــے 👅
مـیشـِه مـَــــــــرد رُؤیـــاهـــــا🌟✨ ما هَـمـون نامَـــــرد بِـمـونـیـــم✋ بـِهـــتَــره رفیق✌


"ﺩﻧـﯿـﺎی ﻣـﺠـﺎﺯے"

نفرین شده

"ﺩﻧـﯿـﺎی ﻣـﺠـﺎﺯے"
ﺷـﻠـﻮﻍ ﺗَـﺮﯾـن ﺳَـﺮﺯﻣـﯿـﻦِ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـے ﺍﺳت☆
ﺑـﺎ ﻫـﻤـہﮐس ﻫﺴﺘـے ﻭ ﺑـﺎ ﻫﯿــﭽکس
ﻧـﯿـﺴـﺘـے✖

دوست مجازی من...
چند وقت است برایت مینویسم و تو میخوانی
وگاهی تو مینویسی و من میخوانم

دوست مــــــــــجازی من

این روزها درد دلهایمان را
به زبان نمی آوریم
تایپ میکنیم

مانده ایم اگر این دنیای مجازی نبود
روی دیوار احساس چه کسی مینوشتیم

نامت زیباست اما افسوس مجازی هستی

پشت هر یک از این نوشته ها یک نفرنشسته است
میخواند،فکر میکند،گاهی هم گریه میکند،یا میخندد

برای چند دقیقه هم که باشد از دنیای واقعی مرخصی میگیری
مینشینی برای دل خودت
گاهی هم شب و روز میچرخی در این دنیای رمز دار

ولی میدانم

قدر تمام لبخندهایت تنها هستی
اگر همدمی بود که مجازی نمیشدی

دوست مــــــــــجازی من

گاهی آنقدر بیخود میشویم بین یک دنیا دروغ و اعتقاد

فراموش میکنیم خودمان را
دور میزنیم منطق و باورهایمان را
میخندیم/گاهی هم دروغ میگوییم

نمیدانم....
شاید این معجزه ی مـــــجازی بودنت باشد

دوست مجازی من

بودنت را قدر میدانم

نـــــظریــــادت نـــــره


نَسل سوخته...

نفرین شده

نَسلـے هَستــیـم✋
کہ روزهــا☀ میخــوابیــم💤
و شَبــهـا 🌙بیـــــداریـــم❕
چـُـون..
تــاریـکے شَبـــ بــَـرامــون
قــابــل تحمـّـل تــر از تـــاریــکے روزهــامــونــہ💢

خــّـــاطره...

نفرین شده

☆ ♧خــّـــاطره ♧☆ دُرستہ اِسمِش زَنــــونَـــس ✔
ولے مَردونـــــه میگـْــــاد ...➣✔


دِلے‌ کہ شِکستـــــ💔...

نفرین شده

دِلے‌ کہ شِکستـــــ💔
دیگـــــــــر دِل‌ نمے‌شود✋
سیگارے هَـم کہ شکستـــــ 🚬
دیگـر سیـــــگار نمے‌شود✋ چہ از دِل شِکستہ [ نـاز ] بخواهے... چہ از سیگار شِکستہ [ کـام ] بخواهے....


نفرین شده

ﻣَــﻦ ﺍگہ ﻗَﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻫَـمــہ ﺭﻭ بِبَـﺨــﺸَﻢ کہ
ﺁﺩﻡ ﻧــِــــﻤﻴﺸﺪﻡ❌
ﺧـــُـــــــــــــﺪﺍ ﻣﻴﺸُــدم👆

حاجّے کینہ اے ﻧﻴﺴﺘَــــﻢ✖
ﻭلے خُبـــ ﺁﻟــــﺰاﻳﻤﺮ ﻫَﻢ ﻧَـــﺪاﺭﻡ✖

بَعضے ﻭﻗﺘـــــﺎ✔
بَعضے ﺁﺩﻣـــــــــﺎ✔
تو یہ "ﻟﺤـــــــــــظہ✔
ﺑﺎ یہ "ﺣــــــــــــــﺮﮐﺖ✔
ﯾﺎ یہ"ﺣــــــــــــــــــﺮﻑ✔
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍے"ﻫﻤﯿــــــــشہ...
ﺍﺯ ﭼِﺸـــــﻤِﺖ ﻣﯿﻨــــﺪﺍﺯﻥ👇 💫 دارم یاد میگیرم بہ هر کسے بہ اندازه ے
لیاقتـِش بـَها بدم نہ بہ اندازه ے مَــرامَـم❌

گاهے باید متنفر بود✔
به فکرِ انتقـــــام بود✔

نگذشت ✖نبخشید ✖
همیشه خوبـــ بودن کار ساز نیست✖
گاهے باید فریاد زد✔
ناسزا گفتـــــــ✔
گاهے باید همان باشے
کہ هیچ کس تابِ تحملت را ندارد✖
کہ بتوانے فقط در خلوتِ خود بمانے➣
شاید اینگونه درد کمترے بکشے✔

نفرین شده

در شهرے قدم میزنم کـﮧ دختران لبان سرد خود را سرخ تر میکنند 💋
تا شاید دل سیاه پر از هوس پسرها سرخ شود بـﮧ بهانـﮧ ے عشق❤

در شهرے زندگے میکنم کـﮧ پسرانش اداے مجنون را در مے آورند تا شاید تن لیلے هاے ساده را به دست آورند✊

در شهرے اشک میریزم کـﮧ پسرانش چشمان هیز خود را در پس عینک دودے پنهان میکنند😎
تا شاید دختران در شیشـﮧ ے سیاه عینک، چشمان صادق خویش را ببینند✋

در شهرے مے ایستم کـﮧ دختران بر بوسـﮧ هاے خود قیمت میگذارند تا شاید پسران پولدار شریک آنها شوند💰

در شهرے مے اندیشم کـﮧ پسرانش خود را چون دیوار محکم تعریف میکنند تا شاید دختران تکیـﮧ کنند بر بازوے شیشـﮧ اے آنها💪

دهانت را مے بویند، مبادا گفتـﮧ باشے دوستت دارم❕
من میگویم حق دارند ✔

چون دوست داشتن هاے ما بو دار است💢

بوے سوء استفاده👉
بوے خیانتـــــــــ👉
بوے دروغ و بازے میدهـــــد👋 ❌متنفرم شُدم از عشق و عاطفہ و احساس و دل بستن ❌

چِراٰ...

نفرین شده

اَٰزْ خٌــْ ـْداٰ پٌرسْیـ ْـْدمْ...👆 چَراٰ فاٰحِشِەْ هاٰ قَشَڼگْ تَرَنْ⁉ چِراٰ پِسَراےْ دٌخْتَرْ باٰزْ جَذْاٰبْ تَرَنْ؟⁉

چِراٰ آدَمْاٰۍْ سْیْگْاٰرےْ مَشتـےْ تَرَنْ⁉ چِراٰ باٰ اٌٰۇنْاٰیۍْ کِہ ْدیْگَراٰنٌۇ مَسْخَرِهْ میْکٌنَڼْ،بیْشْتَرْ خۇشْ میْگْذَرِهْ⁉

چِراٰ ٰاٌۇناٰیۍْ کِهْ خیْاٰنَټْ میْکٌنَڼْ،دٌرٌۇغْ میْگَڼْ،غِیْبَټْ میْکٌنَڼْ مٌۇفَقْ تَرَڼْ⁉ چِراٰ هَمَشْ آٰدَمْ بَدْاٰ بِہْتَرَڼ❕

خٌــ ـٌـٌدْاٰ گُفْټْ؛پیْشِْ مَـ ْـْڼْ یاٰ مَـــ ْــْرْدٌم⁉ْ ❌دیْگِہْ حَــ ْـْـرْفےْ نَدْاٰشْتَم ❌ ْ