نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۹ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

ﺍگـــــہ ﺍﮔـــــہ اﮔـــــــہ...

نفرین شده

ﺍﮔـــــ 💋ﺩﺍﻑ ﺑﻮﺩﻥ💋 ﺑﻪ ﺳﻴــــنہ ﻫﺎے ﮔــُﻨﺪَس👉
ڪﻪ ﻣــــﺎﻣـــﺎﻥ ﺑﺰﺭگـــا ﺷـﺎﻩ ﺩﺍفـــڹ🔱 ﺍﮔـــ ﺩﺍفــــ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺑــــﺪﻥ بُرنزس☀
ڪه ﺧﺪمتڪﺎﺭ ﺧﻮنہ ﻣﺎ ﭘﺎڪﺴﺘﺎﻧﻴﻪ ﺷـاه دافہ👌
ﺍﮔـــ ﺩﺍفـــ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ قد بلند ﺑﻮﺩﻧـہ⇧
ﺯﺭﺍﻓـہ ﺍﻡ ڪﻪ ﺁﺧـــــر ﺩﺍفـــــہ❕

ﺍگـــــہ ﺍﮔـــــہ اﮔـــــــہ...
⇦ﺩﺍفــــــــــ!!!⇨ ﺟَﻢ ڪنین ﺑــــﺎو↻ 🔹ﺍﮔـــــ ﺗﻮنستے ﺧﺎﻧُﻢ باشے🔸
ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺣــﺮفے ﻭﺍسہ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺭے✔
ﺑُﺮﻭ ﺑﻪ ﺍﺻّﻞ ﻭ ﻧَـــﺴَﺒِـتــــ ﺑِـــﻨﺎز🔙
ﻧﻪ ﻻیڪﺎتُ و ﺩﻭرِ ﻫَﻤﻴﺎﺕ❌
مجازےُ تَبدیل ڪردے
بہ مَحلے واسہ خالے ڪردن عُقده هات💢

یِهــــو اون دوتیکہ روهَم دربیار👙
بلڪه دوتا بیلاخ‌‌‌👍اِضافہ تر بگیرے+
هـــــه↯

ﻗَﻠﺒـ♡ـﻢ ﺳُﻮختہ🔥

نفرین شده

ﺩُﻭﺩے کہ ﺍﺯ ﺩَﻫﺎﻧَﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ میاد🚬♨
ﺩُﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ حاجّے❌
ﻗَﻠﺒـ♡ـﻢ ﺳُﻮختہ🔥
این سیگارها مُستَکِن خاطِراتَمہ💊


خاطرات

نفرین شده

☜صِـــ📢ــدا رَفــــــــت❌ ☜تَصویـ💑ـــر رَفــــــــت❌️ خـاطِــ💬ـراتِـش نَــرَفـت کِـه نَــرَفـتـــ❌


بروخوش باش...

نفرین شده

برام مهم نــــــــے❌
چہ کسے جام رو تو قلبتـ♡میگیره✔
چـون میدونــــــــم👉
پَس مونـــده هاے گـ🐺ـرگـــــ رو
فَقط سَـگــها میبرنـد✋


من چتم تو چته...

نفرین شده


حـــاجّے
تـــو بــــا گــــ💐ــــل مــیـرے‌ خـواســتـگـارے

 مـــــن مـــــــ🏃ـــیـرم فَ‍ــــ🚀ــضــا🚬


گــــر هم گله ای است دگر حوصله ای نیست

نفرین شده

بـہ دُنیــا آمَدیـم گُفتن خوش قَـدم باد 👣
اَمّــا ما کُــجا❓ خوش کُــجا ⁉

بُـزرگ شُدیم تا آینـده سَلام دَهیــم ✋
اَمّــا ما کُــجا❓ آیـنده کُــجا ⁉

رِفاقت کردیم امّا یادگار رِفیق دَر کمَر جا ماند🔪
اَمّــا ما کُــجا❓رِفـاقَتــ کُـجا ⁉

دَر دام عِشق اُفتادیم سرانجامش زَخم قلَب بود💔
اَمّــا ما کُــجا❓عِشق کُــــجا ⁉

شِکستیم نابـود شُدیم دَر این هستے🌐
اَمّــا ما کُــجا❓اُمیـد کـُــــجا ⁉

خـاستیم اَز نو بِسازیم هَمہ جـا باختیـم ✖
اَمّــا ما کُــجا❓پیـروزے کُـجا ⁉

نَبود کسے دَر کِنارمان تا کمتَر شَود زَجرمان💢
اَمّــا ما کُــجا❓دیــگران کُــجا ⁉

تَـمام شُد این زندگے فَقط زنده ایـم ✋
وگرنہ ما کُــجا❓پــایــان کُــجا ⁉


زخمــــی...

نفرین شده

ﻣٰﺎ ﺍﺯ ﻫَــﻤـہ ﺧــُﻮﺭﺩﯾﻤـــْـــــ🔪
ﭼـَـــﭙــُـــ ﻭ ﺭٰﺍﺳﺘـــْـــ☞☜
ﮐَــــﻤــُﻮ ﮐٰﺎﺳﺘــــْـــ✔
زٰٰﯾـــــــٰاﺩ ﺩٰﺍﺭﯾﻤـــــ✋
ﻭَﻟـــــے ﮐــَـــﻢ ﻧـَـﺪﺍٰﺭﯾﻤــْــ❌
ﺍٰرْﻩ ﺣَـﺮﻓـــــ ﺯﯾـــــاد داریــــمـ👉
وَلــــــے حَـــرفــــــ نَــداریـــــــم✌
هـــٰٓـٰٰٓٓـٰٓـــہ...


ﺑَـﻌـــْـﺪ ﺍَﺯ ﺗــْــﻮ...

نفرین شده

ﺑَـﻌـــْـﺪ ﺍَﺯ ﺗــْــﻮ👋
ﻟــَـﺒــْﺨَـــﻨـــْــﺪ ﯾـٰـﺂﺩَﻡ ﻧــِـﻤـﯿــٰٰـﺂد❌
ﻭَﻟـﮯﺧُـﺒـ ﺑـہِﺩَﺭَﮐــْـــ🚫
تریپ ﺍَﺧـْﻢ ﺷـــــــﯿﮑْـــ ﺗـــَــــــﺮِﻩ⌛
مَــــن
دِلَـــم خوشِـــہ✔
بــہ نیشخنـــدایے💢
کِـــہ لاے حَـــرفامـــــہ✋

زَمــــــــونہ بـــازے داره🔃

نفرین شده

هے آشـــــغآل✋

بِهِش میگے بوس بوس شَب بِخیر⁉

امآ نمیخآبے❌
تآزه شروع میکنے اِس دآدن ب یکےدیگہ📲
بِهش میگے تو فَقط تو زندِگیمے❤
امآ بآ 10 نفردیگہ رابطہ دارے👤👥 بِهش دروغ میگے میپیچونیش بہ خیآل خودت💬
بآ کلے عِشق بِهت مَسیج میده امآ همزمآن فوروآرد میکنے وآسہ یکے دیگہ🔜

هَم میخاے بآشہ هَم خودِت حآل کنے❕
میدونےهیچ فرقے بآ حیون ندآرے🐮🐴 آدَم بآش...پآے دلِش وآیسآ ✔
اگہ نمیخآیش مِثہ مَــرد بگو و بکش کنآر❌
جآلب اینہ فِکـــ میکنے از گندکآریآت خبر نَره👐
هِــّـّّـّـه
چـِــــرآ بیچآره فَقطـ بہ روتــ نمیآره✋
چـــــون توے آشغآلو دوس دآره❤

حوآسِت بآشہ مَشتـــے☝
بـــازے داره زَمــــــــونہ🔃
خُــــــــــدا اصلاً عَجلـــــہ نَـداره❌