نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۱۷ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

غُرور...

نفرین شده

میگن عاشق کہ بِشے☝️

غُرورِتُــ هَم برایش میشکونے⚡️

ولے مَن میگم : نَـــــہ حاجّــے❌

اُونے کہ از خودِش واس کسے بگذره✔️

یہ روزےهَم از اون ‌واس یکے دیگہ میگذره✔️

ببین مَشتے غُرورِتُ حِفظ کُن✊

لِلاهے با غُرور هَم میشہ عاشـღـق بود♥️

اگہ عِشقت دَرک غُرورتُ داشتہ باشہ☝️

ســـٰـایلنتـْــَـمـ

نفرین شده

دَلٰـــْـیلِٰ اٰینْکـہ مــَــنْ✋

ســـٰـایلنتـْــَـمـ🔇

اٰینـْــــٰه کـــِهـ تـْـٰو👉

داٰیٰـــــِورتْـــٰـے🔃

نْــَه چــٰیزْهِ دیگٰـہ❌

فــــازنگیرتتـــ🖕هی روزِگارلَعنتی...!


نفرین شده

تووےِ شَهـــرے کہ اَبـــریِہ هـَـــــــواش☁️

بَـــد میـــشہ اگہ بِــشے❌

دَرگـیرِه شَــبــــــــــاش🌃

زَخـمـ دل

نفرین شده

مَـشــتـــے

زَخـمـاے دلِـتُــ💔ُ

بـہ ڪـسـے نَگـو✖

ایــنـــ روزهـــــا☀️ هَـمـہ بـــا نَــمَـــڪڹ...

هِـے رِفیـق✋

نفرین شده

هِـے رِفیـق✋

بـہ خـنـده هام نگـا نکـن❌

ایـن خـنده ها خـنـده هاے

آدمـیہ کہ حَرفـاے دلـش☝️

میـتـونـہ خُـدارو بـه گریـہ بِنـدازه💦


خُـدایـــا خَستم...

نفرین شده

خُـدایـــا...

اَندکے نَـفهمے عَطا کن👌

کہ راحـت زندگے کنیــم🚶

مُـردیـم از بـس فـهمیـدیـم💬

و بـہ روےخـودمـون نَـیـوردیـم❌


تنهایے...

نفرین شده

 حــآجــّـے...

فـِکـر نـَکـُن درد تنهایے نَدارم💔

اَهـل چُــس نـآلہ نیسـتـَـم✋

وَگرنـَﮧ مَنـم خـُوشـے

 تــُو دُنیـآم نـدارم❌


بیخیالم...❕

نفرین شده

وَق‍ـتے زود بِفَ‍ـهم‍ـے☝️

زود هَ‍ـم می‍ـشکَ‍ـنــے💢

خـودت‍ـو بِ‍زن بہ نفهمـے✋

بِ‍ـزآ  هَمہ فـک‍ـر ک‍ـــــُنن❕

نم‍ــیفََه‍ــمے...


عشق ممنوع❌

نفرین شده

 اگہ یہ روزےحس کردےعاشـ❤️ـق شدے

اول یہ فاتحہ بفرست واس خودت👋

واسہ آروزهات👉

واسہ رویاهات👉

واس خاستہ هات👉

چون دیگہ ڪارت تمومہ❌


مجازی بی معرفته

نفرین شده

ﻓﻘـﻂ ﯾــہ ﻟﺤـﻈہ ﺑہ ﺍﯾـﻦ ﺟﻤــﻠہ ﻓـکر ﮐﻦ... ﺧﯿـــــلے ﺍﺯ ﻣـــــﺎﻫـــــﺎ...
ﺗـــــﻮ ﺩﻝ ﺧﯿـــــلے ﺍﺯ ﺁﺩﻣــــــﺎ...
ﻫﻤــــﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ "ﺧﺎﻣــــﻮﺵ ﺷـــــﺪﻥ ﻧِـــﺖ"
"ﺧﺎﻣــــــﻮﺵ مے ﺷﯿـــــﻢ"..... ﻭﺍﻟسلام...