نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

گُــرگــــ§


نفرین شده

شیـرها اِدّعا میکنن سُلــــــــطان جَنگلنـد🦁

بَـبر را قوے تَرین حیـوان دُنیـا میدانَنـد🐯

اَمّا خَنـده ام میگیـرد وقتے میبیــنَم✋

بہ دَستور یکـ اِنسـان در سیـرکــ🎪

بــالا و پاییــن میپَــــرنـــد👆👇

وَلے گـُرگــٔ رام نمیشود❌

براے کسے عَوض نِمیشود❌

هَمہ میداننـد بازے کردن با گـُرگــ🐺

حُــکمَش مَــــــــرگــــــٔــ اَستــــــ💀چـــی بگم دیگه؟؟؟!!!


نفرین شده

بَـعضّیٰام مِثہ هَندزفِــرے میمونَن🎧‌

هٰارتــو پورتِشون فََقط توگــوش مٰاس👂‌

وگَرنہ واسہ بَقیہ صِداے پَشــہ هَم نیستَن❌‌

هــــِـِّـِّـّّـِّـِّـِّـِــ ـه...


نارفیـــق

رفیق لاشی

زَمـٰانے میـرسہ کہ تَـمٰام عـٰاشِقـانہ هاتو

بَراش تو یہ جملہ مینــویسے :📝

کُــSِ ِ نَـنَــT...💪


نفرین شده

حـٰاجّے ﻣَــﻦ✋

ﺍَگہِ ﮐَـﻢ ﺣَـﺮﻓَﻢ❌

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ ﺳـــَﺮﺩَﻡ❌

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ تَلــخَــــم❌

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ ﻣَﻐــّــﺮﻭﺭَﻡ❌

ﺍَگہِ ﺍَﻋﺼّﺎبــــ ﻧَـــﺪﺍﺭﻡ❌

ﺍَگہِ ﻫَﻤﯿﺸــہ ﺗَــﻨﻬـــٰـﺎﻡ❌

ﺍَگہِ ﻫَﻤﯿﺸـــہ ﺭُکـــ ﺑـٌﻮﺩﻡ❌

ﺍَگہِ بہ ﻫَﻤـہ ﺑــے اِﻋﺘِـــﻤﺎﺩَﻡ❌

ﺍَگہِ ﺭﻭے ﺧُــﻮﺵ ﻧِــﺸﻮﻥ ﻧِـﻤﯿﺪَم❌

ﺍَگہِ ﺑِﻬِـﻢ ﻧَﺰﺩﯾـک ﺷُﺪےﻭ ﺩوﺭِتـ ﮐﺮﺩَﻡ❌

ﺩَﻟﯿــــــﻞ ﻧِﻤﯿﺸــہ ﮐـہ بے مَعــرِفَتَـم☝️

● مَشتــے ﺍﯾﻨـﻘَﺪ ﺍَﺯ ﺩﻭﺳـتــ ﻭ ﺩُﺷﻤَـﻦ

ﺿَﺮبہ ﺧُــﻮﺭﺩَﻡ کہِ ﺩﯾﮕـہِ ﺣُـﻮﺻِﻠـۂ

خُـــــــــﻮﺩَمَــم نَـدارَمــــ✋