نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

تُفــ بہ این زندگے

نفرین شده

وقتے بَچہ بودیم هے میگفتن:

بزرگــ میشے یادت میره💬

بزرگــ میشے مَرد میشے👤

بزرگــ میشے مَعنے زندگیو میفَمے✋

ما هَم هے آرزو میکردیم زوتر بزرگــ شیم🙏

حالا کہ بزرگــ شُدیم خوبــ مَعنے زندگیو فَمیدیم✔️

زندگے یَعنے هَمہ اُون حَرفــا کہ بِمون گفتن کSشعر بـود✋

هَمہ دَرساے مَعرفتــ زیر بار پَستیہ مَردم میره زیر سؤال⁉️

یعنے مِنَتــ یہ آشغالو بہ خاطِر پول بیشتر کشیدن💵

یعنے بہ هَرکَسو ناکِسے رو اِنداختَن✋

یعنے اگہ بخاے آدم خوبے باشے بِفاکــ رفتے🖕

یعنے گدایے محبتــ از کسے کہ ازتــ سیر شده 💔

یعنے دَردایے کہ واسِ درمونش نہ پول هَس نہ  حسِش❌

حاجّے زندگے دُرستہ تَلخو شیرینہ ✔️

ولے انگار تلخیش قُفلہ رو ما وِل کنم نے❗️

اَگہ این دُنیاے بزرگاستــ اے کاش بچہ میموندمو صد سال سیا بزرگــ نمیشدم

کہ اینچیزارو ببینمو انگیزه زنده بودنمو ازم بگیره❌

تُفــ بہ این زندگے💦