نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

مـــادَر...


مادر

وَقتے مَریضّ میشے وَ دُکتُـر اَزَتــ میپُرسہ

بیــمٰاریتــ چیہ⁉️

مُنتَظِـر مٰـادَرتــ میشے و هَمیشہ جَوابــ دادَن

رو بہ اُون میسپـٰارے...

چِــرا کہ میدُونے مٰـادَرتــ هَمون اِحساسے رو داره کہِ تـو دارے حَتےٰ اَز خـودِتــ بیشتَـر دَردِتــ رو اِحـسٰاسْ میــکنہ❤️

بہ سَلامَتے هَمہ مٰــادرا....